Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIESprzedaż i dostawa artykułów czystościowych dla potrzeb tutejszego Domu.

Białystok: Sprzedaż i dostawa artykułów czystościowych dla potrzeb tutejszego Domu.
Numer ogłoszenia: 13884 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku , ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok, woj. podlaskie, tel. 0 85 743 34 65, faks 0 85 743 35 75.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsb.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostawa artykułów czystościowych dla potrzeb tutejszego Domu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzedaż i dostawa artykułów czystościowych dla Domu Pomocy Społecznej
w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 wyszczególnionych w wykazach artykułów stanowiących załączniki Nr 1a i 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Ilości poszczególnych asortymentów podane w załącznikach Nr 1a i 1b nie są obligatoryjne
  i mogą ulec zwiększeniu na zasadach ujętych w pkt V SIWZ lub ulec zmniejszeniu ze względu na aktualne potrzeby zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 33.70.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana według formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana według formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana według formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana według formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana według formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a) wypełniony załącznik nr 1a,1b do SIWZ – wykazy artykułów,
b) wypełniony załącznik nr 2a,2b do SIWZ – formularze ofertowe,
c) dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę wskazane zgodnie z zapisem części IX SIWZ,
d) wzór umowy (załączniki nr 3a,3b do SIWZ) uzupełniony o dane wykonawcy i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
(każda strona umowy powinna być zaparafowana),
e) oświadczenie, iż wszystkie oferowane artykuły czystościowe posiadają stosowne atesty i certyfikaty kwalifikujące je do użytkowania,
f) szczegółowe informacje dotyczące oferowanych artykułów (w przypadku gdy wykonawca zaoferuje artykuły równoważne) – foldery, ulotki, opisy itp. potwierdzające iż oferowane artykuły czystościowe spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – dotyczy pakietu nr I
g) próbki oferowanych artykułów równoważnych po 1 szt. danego asortymentu w typowych dla tego środka opakowaniach – dotyczy pakietu nr I

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsb.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej
ul. Baranowicka 203
15-530 Białystok
pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2016 godzina 08:00, miejsce: Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w sekretariacie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet I – artykuły higieniczne i do sprzątania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 70
  • 2. Jakość oferowanych artykułów – 30

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet II – artykuły papierowe i foliowe.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.70.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.