Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIESprzedaż i dostawa leków oraz wyrobów medycznych dla potrzeb tutejszego Domu.

Białystok: Sprzedaż i dostawa leków oraz wyrobów medycznych dla potrzeb tutejszego Domu.
Numer ogłoszenia: 23124 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5174 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok, woj. podlaskie, tel. 0 85 743 34 65, faks 0 85 743 35 75.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostawa leków oraz wyrobów medycznych dla potrzeb tutejszego Domu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzedaż i dostawa leków oraz wyrobów medycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 wyszczególnionych w wykazie artykułów stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.19.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • L.J. Stankiewicz Sp.J., ul. Ogrodowa 19, 15-027 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 470000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 473810,49

  • Oferta z najniższą ceną: 501420,81 / Oferta z najwyższą ceną: 510969,13

  • Waluta: PLN .