Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIESTAŁA (BEZPOŚREDNIA) CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA NA TERENIE…

Katowice: STAŁA (BEZPOŚREDNIA) CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA
OSÓB I MIENIA NA TERENIE OBIEKTÓW MUZEUM HISTORII KATOWIC WRAZ Z MONITORINGIEM SYGNAŁÓW I ZAPEWNIENIEM WSPARCIA GRUPY INTERWENCYJNEJ

Numer ogłoszenia: 16830 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Katowic , ul. Szafranka 9, 40-025 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2562134, faks 032 2562134.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.bip.katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: STAŁA (BEZPOŚREDNIA) CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA
OSÓB I MIENIA NA TERENIE OBIEKTÓW MUZEUM HISTORII KATOWIC WRAZ Z MONITORINGIEM SYGNAŁÓW I ZAPEWNIENIEM WSPARCIA GRUPY INTERWENCYJNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Ochrona obszaru przy ul. Szafranka 9 w Katowicach (siedziba Muzeum)
wykonywana poprzez:
-bezpośrednią ochronę fizyczną stałą, realizowaną całodobowo, we wszystkie dni tygodnia – jednoosobowym posterunkiem stałym. Pracownik ochrony musi być wyposażony w przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu przekraczającej 10 mA, pałkę służbową, kajdanki, opatrunek osobisty, łączność (co najmniej telefon komórkowy),
-bezpośrednią ochronę fizyczną polegającą na dozorze sygnałów z systemu telewizji przemysłowej CCTV, z systemu sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji napadu i włamania – stanowiących własność Zamawiającego. Dozorowanie sygnałów przez pracownika ochrony, obsadzającego posterunek stały; natychmiastowe reagowanie przez tego pracownika na uzyskiwane za ich pomocą informacje,
-bezpośrednią ochronę fizyczną doraźną realizowaną całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, w formie 2 osobowej grupy interwencyjnej. Każdy pracownik ochrony, wchodzący w skład grupy interwencyjnej, musi być uzbrojony w broń palną bojową z normatywem amunicji, pałkę służbową, kajdanki, latarkę i opatrunek osobisty. Grupa musi mieć zapewnioną łączność i oznakowany pojazd.
Ponadto do obowiązków wykonawcy będzie należeć:
-wydawanie i przyjmowanie kluczy do obiektów i pomieszczeń osobom upoważnionym do ich pobrania; prowadzenie rejestru tych czynności,
-kontrola ruchu osobowo – materiałowego według zakresu i zasad określonych przez Zamawiającego,
-na czas realizacji zamówienia wyposażenie obszaru w sejf na broń,
-obsługa centrali telefonicznej (Zamawiający przeszkoli wskazane osoby)
-w razie potrzeby (w szczególności podczas imprez, wzmożonego ruchu turystycznego), organizowanie parkowania pojazdów,
-oczyszczanie chodnika przylegającego bezpośrednio do budynku oraz miejsc parkingowych będących w dyspozycji Zamawiającego – zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). Niezbędne środki i narzędzia zapewnia na swój koszt Wykonawca
-w sporadycznych sytuacjach obsługa szatni dla gości.

Planowany okres świadczenia usług: od godziny 00:00 1.03.2016 r. do godziny 12:00 28.02.2018 r.
Zamawiający w związku z możliwością zmniejszenia ilości godzin świadczenia usług, zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zaplanowanych godzin świadczenia usług na w/w obszarze wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego.

2. Ochrona obszaru przy ul. Rymarskiej 4 w Katowicach (Oddział – Dział Etnologii Miasta) wykonywana poprzez:
-bezpośrednią ochronę fizyczną stałą, realizowaną całodobowo, we wszystkie dni tygodnia – jednoosobowym posterunkiem stałym. Pracownik ochrony musi być wyposażony w przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pałkę służbową, kajdanki, opatrunek osobisty, łączność (co najmniej telefon komórkowy),
-bezpośrednią ochronę fizyczną polegającą na dozorze sygnałów z systemu telewizji przemysłowej CCTV, z systemu sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji napadu i włamania – stanowiących własnością Zamawiającego. Dozorowanie sygnałów przez pracownika ochrony, obsadzającego posterunek stały; natychmiastowe reagowanie przez tego pracownika na uzyskiwane za ich pomocą informacje,
-bezpośrednią ochronę fizyczną doraźną realizowaną całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, w formie 2 osobowej grupy interwencyjnej. Każdy pracownik ochrony, wchodzący w skład grupy interwencyjnej, musi być uzbrojony w broń palną bojową z normatywem amunicji, pałkę służbową, kajdanki, latarkę i opatrunek osobisty. Grupa musi mieć zapewnioną łączność i oznakowany pojazd.
Ponadto do obowiązków wykonawcy będzie należeć:
-wydawanie i przyjmowanie kluczy do obiektów i pomieszczeń osobom upoważnionym do ich pobrania; prowadzenie rejestru tych czynności,
-kontrola ruchu osobowo – materiałowego według zakresu i zasad określonych przez Zamawiającego,
-w razie potrzeby (w szczególności podczas imprez, wzmożonego ruchu turystycznego), organizowanie parkowania pojazdów,
-oczyszczanie chodnika przylegającego bezpośrednio do budynku oraz miejsc parkingowych będących w dyspozycji Zamawiającego – zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). Niezbędne środki i narzędzia zapewnia na swój koszt Wykonawca.
-w sporadycznych sytuacjach obsługa szatni dla gości.

Planowany okres świadczenia usług: od godziny 00:00 1.03.2016 r. do godziny 12:00 28.02.2018 r.
Zamawiający w związku z możliwością zmniejszenia ilości godzin świadczenia usług, zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zaplanowanych godzin świadczenia usług na w/w obszarze wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego.

3. Ochrona obszaru przy ul. Kościuszki 87 w Katowicach (Kościół)
wykonywana poprzez:
-bezpośrednią ochronę fizyczną stałą, realizowaną całodobowo, we wszystkie dni tygodnia – jednoosobowym posterunkiem stałym. Pracownik ochrony musi być wyposażony w przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu przekraczającej 10 mA, pałkę służbową, kajdanki, opatrunek osobisty, łączność (co najmniej telefon komórkowy),
-bezpośrednią ochronę fizyczną polegającą na dozorze sygnałów z systemu telewizji przemysłowej CCTV oraz z systemu sygnalizacji pożaru – stanowiących własnością Zamawiającego. Dozorowanie sygnałów przez pracownika ochrony, obsadzającego posterunek stały; natychmiastowe reagowanie przez tego pracownika na uzyskiwane za ich pomocą informacje,
-bezpośrednią ochronę fizyczną doraźną realizowaną całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, w formie 2 osobowej grupy interwencyjnej. Każdy pracownik ochrony, wchodzący w skład grupy interwencyjnej, musi być uzbrojony w broń palną bojową z normatywem amunicji, pałkę służbową, kajdanki, latarkę i opatrunek osobisty. Grupa musi mieć zapewnioną łączność i oznakowany pojazd.
Ponadto do obowiązków wykonawcy będzie należeć:
-kontrola ruchu osobowo – materiałowego według zakresu i zasad określonych przez Zamawiającego,
-oczyszczanie wewnętrznych chodników – zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). Niezbędne środki i narzędzia zapewnia na swój koszt Wykonawca,
-oczyszczanie wewnętrznych zieleńców z liści oraz innych zanieczyszczeń. Niezbędne środki i narzędzia zapewnia na swój koszt Wykonawca,
-ochrona pozostałych wskazanych miejsc pamięci znajdujących się w obrębie Kościoła, a będących objętych systemem CCTV.

Planowany okres świadczenia usług: od godziny 00:00 1.03.2016 r. do godziny 12:00 28.02.2018 r.
Zamawiający w związku z możliwością zmniejszenia ilości godzin świadczenia usług, zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zaplanowanych godzin świadczenia usług na w/w obszarze wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego.

4. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za usługi:
1. bezpośredniej ochrony fizycznej – stałej i doraźnej,
2. dozorze sygnałów, z własnych i Zamawiającego, elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych,
3. sporządzenia instrukcji ochrony i ich aktualizowania,
4. aktualizowania Planu ochrony Muzeum Historii Katowic,
5. wydawania i przyjmowania kluczy do obiektów i pomieszczeń osobom upoważnionym do ich pobrania, prowadzeniu rejestru tych czynności,
6. kontroli ruchu osobowo – materiałowego na poszczególnych obszarach i w obiektach według zakresu
i zasad określonych przez Zamawiającego,
7. oczyszczania wskazanych parkingów i chodników,
8. na czas realizacji zamówienia wyposażenia obszarów podlegających obligatoryjnej ochronie w sejfy na broń,
9. na wezwanie Zamawiającego kontroli trzeźwości pracowników Zamawiającego,
10. a także pozostałe koszty wynikające z SIWZ, umowy, załączników, instrukcji i planu ochrony chronionych obszarów za cały okres trwania umowy
– to stawka za jedną godzinę pracy pracownika ochrony fizycznej pomnożona przez ilość godzin w okresie od godziny 00:00 dnia 01.03.2016 r. do godziny 12:00 dnia 28.02.2018 r. tj. godzin, zgodnie z poniższym zestawieniem:
LP ADRES OBSZARU STANOWISKO PLANOWANY OKRES OCHRONY ILOŚĆ GODZIN
1 Szafranka 9 00:00 01.03.2016 – 12:00 28.02.2018 17.508
2 Rymarska 4 00:00 01.03.2016 – 12:00 28.02.2018 17.508
3 Kościuszki 87 00:00 01.03.2016 – 12:00 28.02.2018 17.508
52.524
Zamawiający w związku z możliwością zmniejszenia ilości godzin świadczenia usług, zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zaplanowanych godzin świadczenia usług na w/w obszarze wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego. Bez względu na zmniejszenie ilości godzin świadczenia usług na poszczególnych obszarach, będą one rozliczane po stawce zadeklarowanej przez Wykonawcę w druku ofertowym Kalkulacji ceny.

5. Dodatkowe godziny ochrony:
Zamawiający w czasie realizacji zamówienia może organizować imprezy okolicznościowe lub kulturalne i może uznać, że niektóre z nich wymagają dodatkowej ochrony. W związku z tym, w ramach zamówienia, Zamawiający zakłada zwiększenie zakresu rzeczowego zamówienia o nie więcej niż 300 roboczogodzin do wykorzystania przez Zamawiającego na ten cel (prawo opcji). Zamawiający, w celu skorzystania z przedmiotowej puli godzin, informuje Wykonawcę – z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem – o terminie imprezy, miejscu jej organizacji, jej rodzaju i ilości potrzebnych do jej zabezpieczenia pracowników ochrony, którzy winni być wyposażeni co najmniej w ręczny miotacz gazu nie wymagający pozwolenia na broń, pałkę służbową, kajdanki, opatrunek osobisty i łączność.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części lub całości opcji, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego.

6. Uszczegółowienie niektórych innych czynności do realizacji przez Wykonawcę w ramach umowy oraz ustalonego umową wynagrodzenia:
a/ instrukcje i plany ochrony:
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji ochrony obszarów nie podlegających obligatoryjnej ochronie i każdorazowo – w razie potrzeby – do przygotowania ich aktualizacji. Instrukcje lub ich aktualizacje Wykonawca winien sporządzić do 21 dni od daty powzięcia wiadomości o konieczności ich wykonania.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania – każdorazowo w razie potrzeby – aktualizacji Planu ochrony obiektów Muzeum Historii Katowic. Aktualizację Wykonawca winien sporządzić do 21 dni od daty powzięcia wiadomości o konieczności jej dokonania, a następnie, w imieniu Zamawiającego, uzgodnić ją ze Śląskim Wojewódzkim Komendantem Policji w Katowicach.
b/ Monitoring sygnałów:
W ramach monitoringu wykonawca dokona inwentaryzacji systemów oraz będzie rejestrował i gromadził sygnały z lokalnych systemów alarmowych. Ponadto Wykonawca będzie eksploatował, konserwował i naprawiał systemy alarmowe będącego własnością Zamawiającego w następujących obiektach:
– Oddział Muzeum Historii Katowic – Dział Teatralno-Filmowy, ul. Kopernika 11/2a, 40-064 Katowice;
– Oddział Muzeum Historii Katowic – Dział Grafiki im. P. Stellera , ul. Kościuszki 47 – I piętro, 40-048 Katowice.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania w ramach wynagrodzenia urządzeń do transmisji tych sygnałów do swojej siedziby lub dyspozytora celem prowadzenia monitoringu 365/7/24. W przypadku pojawienia się sygnału naruszenia stref Wykonawca zobowiązany jest wysłać grupę interwencyjną celem potwierdzenia przesłanych sygnałów (Przybywanie na miejsce do 15 minut od czasu otrzymania sygnału z systemu). Procedura wejścia do przedmiotowych pomieszczeń zostanie ustalona w momencie przekazania w formie Notatki.

Montaż i demontaż urządzeń do transmisji nie może spowodować uszkodzeń obiektów na, których, i w których, będą zamontowane. Z montażów i demontażów winny być sporządzone protokoły podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli podczas montażu lub demontażu Wykonawca zauważy uszkodzenia obiektu informuje o tym Zamawiającego; jednocześnie dokumentując uszkodzenie przy użyciu aparatu fotograficznego wykonującego zdjęcia z rozdzielczością nie mniejszą niż 4272×2848 72 dpi. Jeżeli uszkodzenia powstały z winy Wykonawcy, Zamawiający obciąży naprawą Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni.
Urządzenia do transmisji, które ma zainstalować Wykonawca winny być zamontowane i uruchomione do 5 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkiej koszty związane z instalacją i utrzymaniem tych urządzeń.

Naprawy uszkodzeń nie objętych gwarancją elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych będących własnością Zamawiającego na obiektach o których mowa w powyżej (lit. b):
– Wykonawca pokrywa koszt robocizny
– Zamawiający pokrywa koszt zakupu lub dostarczenia materiałów potrzebnych do naprawy. Zamawiający może dostarczyć Wykonawcy wskazane przez niego materiały lub zakupić je od Wykonawcy po zaakceptowaniu wyceny przedstawionej przez Wykonawcę.
Czas na naprawę elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych – do 24 godzin od ujawnienia zdarzenia. W uzasadnionych przypadkach, za porozumieniem stron, czas ten może ulec zmianie.
Konserwacja elektronicznych systemów i urządzeń winna być przeprowadzana co najmniej raz na 6 miesięcy. Protokoły z konserwacji winny być dostarczone Zamawiającemu do 7 dni od wykonania konserwacji.
Po zakończeniu realizacji zamówienia elektroniczne urządzenia i systemy alarmowe muszą być co najmniej w stanie nie gorszym niż w momencie rozpoczęcia realizacji zamówienia. Jeżeli byłyby w gorszym stanie, a wezwany do tego Wykonawca nie usunął by usterek w terminie 14 dni od momentu dostarczenia wezwania, Zamawiający uczyni to na jego koszt. Udokumentowane wydatki Zamawiający potrąci z faktur lub zabezpieczenia.

7. Elektroniczne urządzenia i systemy alarmowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamontowania innych lub rozbudowania posiadanych elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych. Wykonawca zobligowany jest do dozorowania sygnałów z takich urządzeń.

8. Posterunki i grupa interwencyjna:
1) Posterunki stałe:
Praca na posterunkach stałych w systemie dwuzmianowym: od 6:00 do 18:00 i od 18:00 do 6:00.
2) Grupa interwencyjna:
Praca w grupie interwencyjnej w systemie dwuzmianowym.
Przybywanie na miejsce zdarzenia do 15 minut od czasu wezwania.
3) Grupa interwencyjna
w godzinach od 20:00 do 5:00 przynajmniej 2 razy (w odstępach minimum 3 godzinnych) winna dokonywać kontroli chronionych obszarów. Grupa interwencyjna dokonująca kontroli ma dokumentować to wpisem w dokumentacji posterunku z podaniem daty, godziny oraz imienia i nazwiska osób dokonujących kontroli.
Zadaniem grupy interwencyjnej jest podejmowanie interwencji także w oddziałach Zamawiającego przy ul. Kościuszki 47 i Kopernika 10 w Katowicach.
Zadaniem grupy interwencyjnej jest – na żądanie Zamawiającego – dokonywać kontroli trzeźwości pracowników Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia raz na kwartał sprawdzenia czasu przybycia grupy interwencyjnej do chronionego obszaru. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach ustalonego umową wynagrodzenia, do nieodpłatnego zaangażowania swych sił i środków do realizacji tych sprawdzeń.
4) Pracownicy ochrony winni być ubrani w jednakowe dla wszystkich ubiory służbowe i mieć umieszczone na nich widocznie identyfikatory imienne ze zdjęciem, nazwą pomiotu świadczącego usługę oraz numerem wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fotografie wzorów ubiorów służbowych. Przypisane im wyposażenie pracownicy ochrony, podczas wykonywania obowiązków służbowych, muszą mieć przy sobie.
5) Pracownik ochrony nie może pracować dłużej niż 12 godzin na dobę na wszystkich obszarach i we wszystkich formach w sumie.
6) Wykonawca będzie niezwłocznie przekazywał Zamawiającemu aktualizacje Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Dotyczy to zarówno pracowników ochrony fizycznej jak i pracowników zabezpieczenia technicznego.
7) Wykonawca zapewni wykonywanie zamówienia pracownikami ochrony, którzy:
– są komunikatywni, znają język polski, posiadają wysoką kulturę osobistą,
– posiadają wiedzę, umiejętność, dostateczną do tego fizyczną sprawność i znajomość zasad i trybu podejmowania właściwych działań w przypadku stwierdzenia naruszenia lub usiłowania naruszenia przepisów prawa w szczególności w przypadkach zakłócania porządku publicznego, kradzieży, zniszczenia mienia, włamania, oraz w przypadku ujawnienia jakiejkolwiek nieprawidłowości w obrębie chronionego obszaru,
– dyskretni,
– są przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy,
– są przeszkoleni w wykonywaniu dozoru elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych,
– są przeszkoleni w używaniu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.
Zamawiający może zażądać przedstawienia mu, w terminie 3 dni od dostarczenia żądania, zaświadczeń wybranych pracowników ochrony o przeszkoleniu w udzielaniu pierwszej pomocy, w wykonywaniu dozoru elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz w używaniu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic
8) Pracownicy ochrony muszą posiadać wiedzę na temat topografii chronionego obszaru w szczególności dróg ewakuacyjnych, umiejscowienia głównego wyłącznika prądu, głównych zaworów wody i gazu,
9) Wykonawca odpowiada za działania swych pracowników jak za działania własne.

9. Postępowanie w razie zdarzenia:
W przypadku stwierdzenia, przez pracownika ochrony, jakiegokolwiek zagrożenia na obszarach Zamawiającego pracownik ten zobowiązany jest – poza podjęciem odpowiednich działań – do jak najszybszego powiadomienia odpowiednich służb Policja, Straż Pożarna itp. i osoby wskazane przez Zamawiającego.
W przypadku ujawnienia przez pracownika ochrony naruszenia prawa, w tym zakłócenia porządku publicznego, lub takiego zdarzenia jak pożar, zalanie, brak zasilania w energię elektryczną na obszarach Zamawiającego pracownik ten zobowiązany jest – poza podjęciem odpowiednich działań – do jak najszybszego powiadomienia odpowiednich służb /Policja, Straż Pożarna itp./ i osoby wskazane przez Zamawiającego.
W miarę możliwości pracownik ochrony winien zabezpieczyć ślady, które mogą mieć wartość dowodową, i miejsce zdarzenia.
Wszyscy pracownicy ochrony wykonujący czynności na rzecz Zamawiającego winni podejmować interwencje w przypadku zaistnienia naruszenia porządku publicznego.

10. Odpowiedzialność Wykonawcy:
1. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego wykonywania zamówienia niezgodnie z umową, SIWZ i przepisami ogólnymi Zamawiający będzie nakładał na wykonawcę kary umowne z tego tytułu.
2. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za straty wynikłe wskutek niewykonywania bądź nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy, SIWZ i przepisów ogólnych bądź z udowodnionego czynu niedozwolonego, do pełnej wysokości strat.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jego pracowników.

11. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji zamówienia może dojść do umieszczenia lub skreślenia niektórych obszarów Zamawiającego, które w chwili ogłaszania zamówienia nie są tam umieszczone, w wykazie wojewody obszarów podlegających obligatoryjnej ochronie.
2. Zaleca się, aby zainteresowani wykonywaniem zamówienia dokonali wizji lokalnej na obszarach realizacji usług. Wizję przeprowadza się po złożeniu wniosku o jej przeprowadzenie przez Wykonawcę.
W przypadku nie przeprowadzenia wizji lokalnej przez wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jego brak dokładnej wiedzy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza zaakceptowanie stanu i poziomu zabezpieczeń będących własnością Zamawiającego i bezwarunkową gotowość przejęcia elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych Zamawiającego do eksploatacji, konserwacji i naprawiania.
4. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy miejsca na posterunki.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonywania kontroli wykonywania usług, w tym prawo do wykonywania kserokopii dokumentacji, sprawdzenia dokumentów pracowników ochrony, sprawdzania wiedzy pracowników ochrony na temat topografii chronionego obszaru w szczególności dróg ewakuacyjnych, umiejscowienia głównego wyłącznika prądu, głównych zaworów wody itp.
6. Przez mienie użytkowane należy rozumieć ruchome i nieruchome mienie będące własnością, jak i posiadane w formie najmu, dzierżawy, użyczenia, wypożyczenia, leasingu.
7. Majątkiem Zamawiającego o szczególnej wadze i wartości, a przez to wymagającym szczególnej ochrony, są zgromadzone w Muzeum zbiory. W związku z tym wszyscy pracownicy ochrony fizycznej zgłoszeni przez Wykonawcę do uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia muszą odbyć szkolenie w tym zakresie. Przedmiotowe szkolenie zostanie zorganizowane przez Zamawiającego w terminie i obiekcie przez niego wskazanym. Szkolenie będzie bezpłatne i będzie mieć wymiar 2 godzin. Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt, skierować na szkolenie swych pracowników.
8. Wykonawca – w terminie do 5 dni od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia – poda Zamawiającemu numery telefonów komórkowych posterunków. Wykonawca jest zobowiązany – w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia – umożliwić wykonywanie połączeń, z telefonów komórkowych posterunków z osobą nadzorującą realizacje zamówienia z ramienia Zamawiającego..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 90.61.00.00-6, 90.91.00.00-9, 90.91.12.00-8, 92.52.12.00-1, 92.52.20.00-6, 92.52.21.00-7, 92.52.22.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 25.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych).
25.2. Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.
25.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
25.4. Wadium może być wniesione w następujących formach:
25.4.1. pieniądzu;
25.4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
25.4.3. gwarancjach bankowych;
25.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
25.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275).
25.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

02 1600 1055 0002 3212 1387 0001
z dopiskiem wadium w postępowaniu na stałą (bezpośrednią) całodobową ochronę fizyczną osób i mienia na terenie obiektów Muzeum Historii Katowic wraz z monitoringiem sygnałów i zapewnieniem wsparcia grupy interwencyjnej. Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu powinna być dołączona do oferty. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
25.6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie przepisu art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
25.7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z przepisem art. 46 ustawy Pzp.
25.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych przepisem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
25.9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
25.10. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych (gwarancje, poręczenia) Wykonawca dołączy do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W przypadku złożenia w ofercie oryginalnego dokumentu wadium w formie niepieniężnej, nie będzie on podlegał zwrotowi.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 16.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem postępowania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności posiadają koncesję na ochronę osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, obowiązującej na obszarze, na którym znajdują się obiekty Zamawiającego, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z późn. zm.),

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 16.1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach gdzie prowadzona jest działalność kulturalna polegająca na gromadzeniu i publicznym wystawianiu dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym (galerie, muzea, centra kultury) wraz z monitorowaniem i wsparciem grupy interwencyjnej, trwające co najmniej pół roku każda;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 16.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują lub będą dysponować co najmniej 15 osobami będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z późn. zm.) oraz posiadającymi legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz co najmniej roczny staż w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej mienia w budynkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna polegająca na gromadzeniu i publicznym wystawianiu dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym (galerie, muzea, centra kultury);

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 16.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują lub będą dysponować co najmniej 15 osobami będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z późn. zm.) oraz posiadającymi legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz co najmniej roczny staż w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej mienia w budynkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna polegająca na gromadzeniu i publicznym wystawianiu dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym (galerie, muzea, centra kultury);

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 16.1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą ubezpieczenia co najmniej 1.000.000,00 zł na jedno zdarzenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  19.1. Zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego, każdy z wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy w zakresie usług ochrony fizycznej osób i mienia z normami jakościowymi ISO 9001:2000 lub normami nowszymi, lub z normami równoważnymi.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – warunki płatności – 10

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mhk.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Historii Katowic, ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2016 godzina 09:30, miejsce: Muzeum Historii Katowic, ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie