Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEStworzenie nowoczesnej bazy sanitarnej dla osób korzystających z placu zabaw…

Bytom: Stworzenie nowoczesnej bazy sanitarnej dla osób
korzystających z placu zabaw i obiektu rekreacyjno-sportowego
Rodło Górniki w Bytomiu w ramach Budżetu Obywatelskiego

Numer ogłoszenia: 305822 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta , ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 2836301, faks 032 2836344.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.bytom.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie nowoczesnej bazy sanitarnej dla osób
korzystających z placu zabaw i obiektu rekreacyjno-sportowego
Rodło Górniki w Bytomiu w ramach Budżetu Obywatelskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w systemie Zaprojektuj-wybuduj obejmujących zaprojektowanie i wykonanie nowoczesnej bazy sanitarnej dla osób
korzystających z placu zabaw i obiektu rekreacyjno – sportowego Rodło Górniki
w Bytomiu zlokalizowanej przy ul. Sportowej 8.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do siwz.
3.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawierają Istotne postanowienia umowne – załącznik nr 8 do siwz.
4.Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu 36 miesięcznej rękojmi i co najmniej
36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczonych od dnia końcowego odbioru robót.
5.Zgodnie z art. 30 ust.4 pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w załącznikach do specyfikacji za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia jeżeli oferowane rozwiązania będą równoważne opisywanym odpowiednio pod względem cech technicznych lub jakościowych to znaczy, że będą posiadały cechy co najmniej o takich parametrach, jakie wskazano w normach, specyfikacjach itd..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na wykonaniu tego samego rodzaju robót, co określone w przedmiocie niniejszego zamówienia do 26% wartości zamówienia podstawowego .

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 71.00.00.00-8, 45.31.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.),
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto: Urząd Miejski w Bytomiu GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział w Bytomiu nr konta 49-1560-1049-0000-9030-0005-1567, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Stworzenie bazy sanitarnej dla osób korzystających z placu zabaw i obiektu rekr.-sport. Rodło Górniki w Bytomiu w ramach Budżetu Obywatelskiego – wadium
4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w Urzędzie Miejskim w Wydziale Prawnym i Zamówień Publicznych; 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 – pok. nr 301.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na ww. rachunek bankowy Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno:
1) być wystawione na Gminę Bytom reprezentowaną przez Prezydenta z siedzibą
w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
3) mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą
4) zawierać informację, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy (tytuł postępowania, numer sprawy lub numer i data ogłoszenia
o zamówieniu)
7. Zamawiający:
1) zwraca wadium zgodnie z treścią art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp,
2) żąda ponownego wniesienia wadium w przypadku określonym w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp,
3) zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
8. Wadium powinno zabezpieczać cały 30-dniowy termin związania ofertą, za początek którego uważa się termin składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie,
   modernizację, przebudowę lub remont sanitariatów i przedłożyć dowód potwierdzający, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
   Wykonawca może polegać w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – w zakresie określonym art. 26 ust. 2b ustawy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
   UWAGA – W przypadku gdy Wykonawca w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu powoła się na potencjał podwykonawcy, a w trakcie realizacji zamówienia dokona zmiany podwykonawcy lub zrezygnuje z podwykonawcy, zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż określonym odpowiednio w cz.V pkt 3 ppkt 1 siwz.
   Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VI siwz. Dokumenty załączone do oferty weryfikowane będą wg formuły /spełnia- nie spełnia/.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami, która/które będzie/będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. co najmniej:
   a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
   b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
   c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wod-kan co najmniej w ograniczonym zakresie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
   d) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych
   co najmniej w ograniczonym zakresie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.
   Wykonawca może polegać w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – w zakresie określonym art. 26 ust. 2b ustawy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
   UWAGA – W przypadku gdy Wykonawca w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu powoła się na potencjał podwykonawcy, a w trakcie realizacji zamówienia dokona zmiany podwykonawcy lub zrezygnuje z podwykonawcy, zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż określonym odpowiednio w cz.V pkt 3 ppkt 2 siwz.
   Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VI siwz. Dokumenty załączone do oferty weryfikowane będą wg formuły /spełnia- nie spełnia/.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Pod pojęciem najważniejszych robót Zamawiający rozumie roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej.;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełna oferta winna składać się z:
1) formularza oferty (załącznik nr 1 do siwz);
2) oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VI specyfikacji;
oraz (jeżeli dotyczy):
3) pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza;
4)dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza;
5)dowodu/dowodów wskazującego/-ych, że zasoby podmiotu trzeciego, na które powołuje się wykonawca zostaną mu udostępnione, np. pisemnego zobowiązania podmiotu, zawierającego informacje określone p. 1 ust.6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz.231)
W sytuacji, gdy przedmiotem zobowiązania są zasoby nierozerwalnie wiązane
z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (np. doświadczenie) konieczne jest wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
Należy złożyć oryginał dokumentu/dokumentów dot. zobowiązania podmiotu trzeciego (można skorzystać z załącznika nr 7 do specyfikacji);
6) informacji, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku, zgodnie z cz.XII pkt 7 siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Gwarancja na wykonany przedmiot umowy – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany:
1) zmiany strony umowy – Wykonawcy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego
z odrębnych przepisów.
2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć
lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,
b) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez
lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego
lub innemu Wykonawcy wprowadzonemu przez Zamawiającego na teren budowy,
c) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy,
d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy,
e) wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych,
f) przedłużającą się procedurę przetargową, jeżeli termin ten w dniu zawarcia umowy wynosić będzie mniej niż 14 tygodni wówczas Wykonawca może domagać się przedłużenia terminu wykonania umowy o ilość dni brakujących do zachowania 14 tygodni okresu wykonania umowy.

3) zmiany wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany przepisów obowiązujących
dot. podatku VAT.
4) zmiana wskazanych podwykonawców, rezygnacja z podwykonawców, zmiana wskazanego zakresu podwykonawstwa, wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.2.
5) zmiany osoby wskazanej w § 15 ust.1 i/lub 2 umowy w przypadku:
1) ważnych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby,
2) niewywiązywania się przez tą osobę z ciążących na niej obowiązków,
3) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
W przypadku zmiany, o której mowa powyżej, osoba wskazana przez Wykonawcę winna posiadać uprawnienia, co najmniej takie jakich wymagano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6) zmiany lub rezygnacji z udziału podmiotów trzecich nie będących podwykonawcami zgodnie z § 20 ust.2 umowy. Postanowienie ust.1 pkt 4 zd.3 stosuje się odpowiednio.
2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody stron umowy na jej dokonanie.
3. Wszelkie zmiany nin. umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.bytom.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Prawny i Zamówień Publicznych (pokój nr 301)
41-902 Bytom, ul.Parkowa 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Organizacyjny – Kancelaria Urzędu (pokój nr 128)
41-902 Bytom, ul.Parkowa 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający wykluczy z nin. postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, chyba że Wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie