Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIESukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczu.

Lisewo: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
do Domu Pomocy Społecznej
w Moszczu.

Numer ogłoszenia: 24230 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , Mgoszcz, 86-230 Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 6768613 w. 37, faks 0-56 6768613.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Dom Pomocy Społecznej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
  do Domu Pomocy Społecznej
  w Moszczu..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET I: RYBY CPV 03311000-2
  PAKIET II: ARTYKUŁY KONSERWOWE CPV 15330000-0
  PAKIET III : ARTYKUŁY MĄCZNE CPV 15612000-1
  PAKIET IV: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE CPV 15890000-3
  PAKIET V : TŁUSZCZE ROŚLINNE I ZWIERZĘCE CPV 15400000-2
  PAKIET VI: OWOCE WARZYWA CPV 03220000-9
  PAKIET VII: PIECZYWO CPV 15810000-9
  PAKIET VIII : JAJA CPV 03142500-3
  PAKIET IX : MIĘSO WĘDLINY CPV 15100000-9
  PAKIET X : ARTYKUŁY MLECZARSKIE CPV 15511000-3.

  II.1.5)

    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.00.00-1, 15.89.00.00-9, 15.10.00.00-9, 15.33.00.00-0, 03.31.10.00-2, 15.51.10.00-3, 03.14.25.00-3, 03.22.00.00-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie Wykonawcy

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie Wykonawcy

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie Wykonawcy

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie Wykonawcy

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie Wykonawcy

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
  • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
  • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2)

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-chelmno.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej
  86-230 Lisewo, Mgoszcz 54.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 08:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej
  86-230 Lisewo, Mgoszcz 54.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I: RYBY.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa ryb na potrzeby żywieniowe Mieszkańców Domu.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.31.10.00-2.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II: ARTYKUŁY KONSERWOWE.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów konserwowych na potrzeby żywieniowe Mieszkańców Domu.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.00.00-0.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III : ARTYKUŁY MĄCZNE.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów mącznych na potrzeby żywieniowe Mieszkańców Domu.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.61.20.00-1.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby żywieniowe Mieszkańców Domu.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.00.00-1.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V : TŁUSZCZE ROŚLINNE I ZWIERZĘCE.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa tłuszczy roślinnych i zwierzęcych na potrzeby żywieniowe Mieszkańców Domu.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.40.00.00-2.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI: OWOCE WARZYWA.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa owoców i warzyw na potrzeby żywieniowe Mieszkańców Domu.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII: PIECZYWO.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pieczywa na potrzeby żywieniowe dla Mieszkańców Domu.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET VIII : JAJA.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa jaj na potrzeby żywieniowe dla Mieszkańców Domu.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET IX : ARTYKUŁY MLECZARSKIE.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów mleczarskich na potrzeby żywieniowe Mieszkańców Domu.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.10.00-3.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET X : MIĘSO WĘDLINY.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mięsa i wędlin na potrzeby żywieniowe Mieszkańców Domu.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

   • 1. Cena – 70
   • 2. jakość – 30