Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIESukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie…

Rzeszów: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Numer ogłoszenia: 8336 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rzeszowie , ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 748 24 30, faks 17 748 24 40.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola13.rzeszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wg zestawień stanowiących załączniki od 2.1 do 2.7. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: część I – Mięso, drób i wędliny; część II – Ryby i mrożonki; część III – Warzywa i owoce; część IV – Wyroby mleczarskie, nabiał i jaja; część V – Pieczywo; część VI – Wyroby garmażeryjne; część VII – Pozostałe art. spożywcze..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.11.00.00-2, 15.11.21.00-7, 15.13.00.00-8, 15.13.11.30-5, 15.13.15.00-0, 15.20.00.00-0, 15.22.10.00-3, 15.33.11.00-8, 15.89.60.00-5, 03.31.10.00-0, 03.22.22.00-5, 03.22.00.00-9, 03.20.00.00-3, 03.22.11.00-7, 15.50.00.00-3, 15.81.00.00-9, 15.81.00.00-6, 15.85.10.00-8, 03.14.25.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni w/w warunek, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem – zał. nr 4 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu oceny tego spełniania tego warunku – zał. nr 4 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować właściwym środkiem transportu do dostawy poszczególnych artykułów spożywczych danej kategorii – zał. nr 4 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami – zał. nr 4 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – zał. nr 4 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony w odpowiednich miejscach formularz ofertowy, stanowiący zał. nr 1 do SIWZ oraz szczegółowe formularze cenowe stanowiące zał. nr 2.1 – 2.7 dla wybranej części zamówienia.
2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Prawidłowo wypełniony zał. nr 4 do SIWZ.
4. Parafowany wzór umowy – zał. nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
a. zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększania lub zmniejszania ilości zamawianego towaru w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany liczby uczniów i wychowanków uprawnionych do korzystania ze stołówki szkolnej i przedszkolnej;
b. w przypadku zmiany stawki podatku VAT na towary sprzedawane w ramach niniejszej umowy zmiana ceny następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, po zawarciu stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkola13.rzeszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rzeszowie, ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów, I piętro – sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2016 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rzeszowie, ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Mięso, drób i wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Antrykot – kg 10,
  2. Filet z piersi indyka, świeży – kg 175.
  3. Filet z piersi kurczaka, świeży – kg 340,
  4. Karkówka wieprzowa, bez kości, świeża – kg 445,
  5. Kiełbasa podwawelska – kg 225,
  6. Kiełbasa krakowska półsucha – kg 10,
  7. Kiełbasa wiejska – kg 20,
  8. Mięso cielęce b/k świeże – kg 10,
  9. Mięso wołowe b/k świeże – kg 10,
  10. Parówka (cielęca, drobiowa, wieprzowa) – kg 55,
  11. Polędwica drobiowa – kg 25,
  12. Polędwiczki wieprzowe surowe – kg 50,
  13. Porcja rosołowa – kg 450,
  14. Schab bez kości, kl. 1 – kg 340,
  15. Szynka bez kości (kulka) – kg 200,
  16. Szynka wieprzowa gotowana – kg 35,
  17. Szynka wieprzowa wędzona – kg 10,
  18. Udziec z indyka, świeży – kg 100..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2, 15.13.00.00-8, 15.11.21.00-7, 15.13.11.30-5, 15.13.15.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: RYBY I MROŻONKI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Brokuł mrożony – kg 20,
  2. Fasola szparagowa mrożona – kg 15,
  3. Filet z dorsza – kg 140,
  4. Filet z mintaja – kg 125,
  5. Filet z miruny – kg 225,
  6. Kalafior mrożony – kg 55,
  7. Malina mrożona – kg 60,
  8. Marchewka mini – kg 50,
  9. Mieszanka kompotowa mrożona (bez rabarbaru) – kg 300,
  10. Mieszanka warzywna 6-8 składnikowa – kg 50,
  11. Mieszanka warzywna tzw. meksykańska – kg 60,
  12. Papryka mrożona kolorowa – kg 5,
  13. Porzeczka czarna – kg 300,
  14. Szpinak – kg 5,
  15. Truskawki – kg 225,
  16. Wiśnia mrożona bez pestek – kg 70,
  17. Włoszczyzna paski czteroskładnikowa – kg 300.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.31.10.00-2, 15.20.00.00-0, 15.22.10.00-3, 15.33.11.00-8, 15.89.60.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: WARZYWA I OWOCE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Arbuz – kg 150,
  2. Banan – kg 1245,
  3. Borówka – kg 10,
  4. Brokuł – szt 5,
  5. Brzoskwinia – kg 40,
  6. Burak ćwikłowy – kg 385,
  7. Cebula – kg 160,
  8. Cebula czerwona – kg 10,
  9. Cukinia – kg 10,
  10. Cytryna – kg 20,
  11. Czereśnie – kg 40,
  12. Czosnek – kg 20,
  13. Fasola Jaś karłowy – kg 70,
  14. Fasola Jaś piękny – kg 10,
  15. Fasolka szparagowa – kg 10,
  16. Groch łuskany – kg 45,
  17. Gruszka deserowa – kg 140,
  18. Jabłko deserowe – kg 975,
  19. Kalafior – szt 55,
  20. Kapusta biała – kg 195,
  21. Kapusta czerwona – kg 35,
  22. Kapusta kiszona w wiaderku – kg 265,
  23. Kapusta młoda – kg 50,
  24. Kapusta pekińska – szt 195,
  25. Kapusta włoska – szt 25,
  26. Kiwi – kg 20,
  27. Koperek – szt 420,
  28. Maliny – kg 10,
  29. Mandarynka – kg 260,
  30. Marchew – kg 590,
  31. Natka pietruszki – szt 405,
  32. Nektarynka – kg 120,
  33. Ogórek kiszony w wiaderku – kg 215,
  34. Ogórek świeży (w sezonie) – kg 260,
  35. Ogórek świeży (poza sezonem) – kg 20,
  36. Papryka czerwona – kg 55,
  37. Pieczarki – kg 60,
  38. Pietruszka korzeń – kg 140,
  39. Pomarańcza – kg 20,
  40. Pomidor (poza sezonem) – kg 20,
  41. Pomidor (w sezonie) – kg 210,
  42. Por – szt 225,
  43. Rzodkiewka – szt 25,
  44. Sałata zielona – szt 250,
  45. Seler korzeń – kg 145,
  46. Szczypiorek – szt 460,
  47. Śliwka – kg 40,
  48. Truskawki świeże (owoc sezonowy) – kg 85,
  49. Winogron biały (w sezonie) – kg 80,
  50. Ziemniaki – kg 6500,
  51. Ziemniaki młode (produkt sezonowy – mc VI, VII) – kg 625..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.22.00-5, 03.22.00.00-9, 03.20.00.00-3, 03.22.11.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: WYROBY MLECZARSKIE, NABIAŁ I JAJA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Jaja L – szt 6200,
  2. Jogurt naturalny – szt 195,
  3. Jogurt owocowy, różne smaki – szt 1770,
  4. Masło 82 % – szt 1345,
  5. Maślanka – l 200,
  6. Mleko 2 % – l 3625,
  7. Mleko smakowe – szt 3625,
  8. Ser biały półtłusty – kg 365,
  9. Ser żółty pełnotłusty – kg 45,
  10. Serek homogenizowany naturalny – szt 1190,
  11. Serek homogenizowany smakowy – szt 170,
  12. Serek ziarnisty – szt 50,
  13. Śmietana 10-12 % – szt 360..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 03.14.25.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PIECZYWO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Bułka czerstwa (do mięsa mielonego) – szt 1000,
  2. Bułka grahamka – szt 900,
  3. Bułka kajzerka – szt 500,
  4. Bułka tarta – szt 250,
  5. Bułka wieloziarnista – szt 1200,
  6. Chałka – szt 50,
  7. Chleb graham – szt 570,
  8. Chleb orkiszowy – szt 100,
  9. Chleb razowy – szt 250,
  10. Chleb wiejski żytni – szt 100,
  11. Chleb wieloziarnisty – szt 100,
  12. Chleb zwykły – szt 200..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9, 15.81.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: WYROBY GARMAŻERYJNE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kluski śląskie – kg 155,
  2. Kopytka – kg 50,
  3. Pierogi ruskie – kg 400,
  4. Pierogi z kapustą słodką – kg 100,
  5. Pierogi z mięsem – kg 100..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.85.10.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ananasy w puszce – szt 5,
  2. Barszcz czerwony – szt 20,
  3. Bazylia – szt 30,
  4. Brzoskwinie w puszce – szt 5,
  5. Budyń w proszku bez cukru – szt 450,
  6. Chrupki kukurydziane – szt 75,
  7. Chrzan tarty – szt 30,
  8. Cukier biały kryształ – kg 615,
  9. Cukier puder – kg 5 ,
  10. Cukier waniliowy – szt 60,
  11. Cynamon – szt 30,
  12. Drożdże w kostce – szt 10,
  13. Dżem owocowy bez dodatku cukru – szt 10,
  14. Fasola czerwona konserwowa – szt 10,
  15. Filet z makreli w oleju – szt 90,
  16. Filet z makreli w pomidorach – szt 10,
  17. Galaretka w proszku różne smaki – szt 450,
  18. Gałka muszkatołowa – szt 20,
  19. Groszek konserwowy – szt 25 ,
  20. Groszek ptysiowy – szt 20,
  21. Grzyby suszone – kg 0,3;
  22. Herbata miętowa ekspresowa – szt 20,
  23. Herbata owocowa z suszu – szt 20,
  24. Herbata zwykła ekspresowa – szt 15,
  25. Imbir w proszku – szt 20,
  26. Kakao naturalne – szt 45,
  27. Kasza gryczana prażona w saszetkach – szt 200,
  28. Kasza jaglana w saszetkach – szt 40,
  29. Kasza jęczmienna średnia – kg 20,
  30. Kasza jęczmienna saszetki – szt 300,
  31. Kasza kukurydziana drobna – kg 20,
  32. Kasza manna zwykła – kg 35,
  33. Kawa zbożowa – szt 35,
  34. Keczup łagodny – szt 35,
  35. Kisiel w proszku bez cukru – szt 340,
  36. Kminek mielony – szt 60,
  37. Koncentrat pomidorowy – szt 110,
  38. Kukurydza konserwowa – szt 80,
  39. Kurkuma – szt 20,
  40. Kwasek cytrynowy – szt 90,
  41. Liść laurowy – szt 110,
  42. Lubczyk – szt 25,
  43. Majeranek – szt 75,
  44. Makaron drobny (muszelki, gwiazdki, literki) – kg 30,
  45. Makaron kokardki durum – kg 70,
  46. Makaron łazanki – kg 20,
  47. Makaron nitki (rosołowy) – kg 70,
  48. Makaron pełnoziarnisty – kg 50,
  49. Makaron pióra durum – kg 35 ,
  50. Makaron spaghetti durum – kg 65,
  51. Makaron świderki durum – kg 235,
  52. Makaron zacierka – szt 80,
  53. Mąka pełnoziarnista – kg 40,
  54. Mąka pszenna – kg 130,
  55. Mąka ziemniaczana – kg 5,
  56. Migdały w płatkach – szt 20,
  57. Miód naturalny – szt 110,
  58. Morele suszone – szt 20,
  59. Musztarda łagodna – szt 55,
  60. Olej rzepakowy – l 390,
  61. Olej słonecznikowy z pierwszego tłoczenia – l 390,
  62. Oregano – szt 20,
  63. Orzechy włoskie – szt 20,
  64. Otręby pszenne – szt 20,
  65. Paluszki z sezamem – szt 20,
  66. Papryka słodka – szt 75,
  67. Papryka ostra – szt 20,
  68. Pestki dyni łuskane – szt 20,
  69. Pieprz naturalny mielony – szt 115,
  70. Płatki jaglane – szt 30,
  71. Płatki jęczmienne błyskawiczne – szt 30,
  72. Płatki kukurydziane – kg 15,
  73. Płatki kukurydziane pełnoziarniste – kg 15,
  74. Płatki owsiane – kg 5,
  75. Płatki ryżowe – szt 30,
  76. Powidło śliwkowe bez cukru – szt 25,
  77. Proszek do pieczenia – szt 20,
  78. Rodzynki – szt 20,
  79. Ryba wędzona makrela – szt 30,
  80. Ryż biały – kg 120 ,
  81. Ryż biały w saszetkach – szt 395,
  82. Ryż naturalny brązowy – kg 50,
  83. Słonecznik łuskany – szt 20,
  84. Soczek owocowy bez cukru w kartoniku – szt 4600,
  85. Sok owocowy bez cukru karton 1-2 l – l 100,
  86. Sok owocowy 100 % tłoczony karton 5 l – l 40 ,
  87. Sól o obniżonej zawartości sodu – kg 150,
  88. Śliwki suszone – szt 20,
  89. Tuńczyk w kawałkach w sosie własnym – szt 30,
  90. Wafle ryżowe różne smaki – szt 50,
  91. Woda mineralna gazowana – szt 12,
  92. Woda mineralna niegazowana – szt 495,
  93. Ziele angielskie – szt 120,
  94. Żurek (zakwas) – szt 185..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.