Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIESukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania …

Lublin: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu – 3 części
Numer ogłoszenia: 17816 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186957 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda, ul. Wojciechowska 7, 20-704 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5245108/09 w.13, faks 081 5245108/09.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu – 3 części.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych [artykuły żywnościowe muszą być dopuszczone do obrotu oraz posiadać dobrą jakość. Produkty te powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w zbiorowym żywieniu. Produkty dostarczane powinny posiadać odpowiednio długi termin ważności (nie krótszy, niż 60% całkowitego okresu przydatności do spożycia)] do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu – 3 części, w tym:
1. część I – dostawa ryb mrożonych, produktów mrożonych
2. część II – dostawa świeżego drobiu
3. część III – dostawa produktów zwierzęcych, produktów mięsnych – wędliny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.10.00-3, 15.10.00.00-9, 15.80.00.00-6, 15.33.11.70-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: dostawa świeżego drobiu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tomasz Duszjko, Leszek Korol -Tomar, Hurtownia Wędlin s.c., Kilińskiego 82, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6811,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9153,90

 • Oferta z najniższą ceną: 9153,90 / Oferta z najwyższą ceną: 10290,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: dostawa produktów zwierzęcych, produktów mięsnych – wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tomasz Duszejko, Leszek Korol, TOMAR, Hurtownia Wędlin s.c., Kilińskiego 82, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8974,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14997,15

 • Oferta z najniższą ceną: 14997,15 / Oferta z najwyższą ceną: 22219,16

 • Waluta: PLN .