Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIESukcesywna dostawa komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego…

Kraków: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.96.2015
Numer ogłoszenia: 24236 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 348084 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.96.2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem dostawy jest sukcesywna dostawa komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.Przedmiot zamówienia obejmuje: komputery przenośne – 30 szt., urządzenia wielofunkcyjne – 11 szt. i został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ – specyfikacja sprzętu – konfiguracja, parametry i warunki wymagane przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo punktowane. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Do obowiązków Wykonawcy należeć będą sukcesywne (na pisemne zapotrzebowanie Zamawiającego przesłane faksem lub drogą elektroniczną ze wskazaniem miejsca dostawy sprzętu, tj. nazwy jednostki organizacyjnej UJ CM, adresu i numeru pokoju (użytkownika)) dostawy (wraz z transportem) sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykaz jednostek UJ CM, do których może być dostarczany przedmiot zamówienia, został załączony do wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Wniesienie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy do wskazanego pokoju i sprawdzenie kompletności dostawy w obecności użytkownika sprzętu. 3) Podpisanie protokołu dostawy przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności użytkownika i przedstawiciela Zamawiającego (wzór protokołu dostawy – załącznik nr 7 do SIWZ). 4)Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej oraz dostarczenie kart gwarancyjnych w języku polskim w wersji papierowej. 5) Dostarczenie wraz z komputerami przenośnymi oprogramowań: systemowych i narzędziowych na nośnikach CD lub DVD. Dostarczenie wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi oprogramowań instalacyjnych na nośnikach CD lub DVD. 6) Udzielenie gwarancji jakości (zgodnej z okresem gwarancji udzielanym przez producenta) nie krótszej niż wskazana w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz w formularzu ofertowym (pkt. 1.1). 7) Świadczenie serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ. 8) Pozostałe ustalenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: a) Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku oraz musi posiadać pakiet usług gwarancyjnych obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. b) Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi być oznakowana znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1645). c) Oferowany sprzęt musi spełniać wymogi normy ENERGY STAR w odniesieniu do charakterystyki energetycznej, dostępnej na stronie www.eu-energystar.org – dotyczy urządzeń wielofunkcyjnych. d) Zapotrzebowania będą składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. e) Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru zamówienia (odpowiednio: faksem lub drogą mailową). f) Dostawy muszą być realizowane w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną (Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). g) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych (Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). h) Dostawy muszą być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 (Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). i) Faktury muszą być oddzielnie wystawiane dla komputerów przenośnych i oddzielnie dla urządzeń wielofunkcyjnych. j) W przypadku komputerów przenośnych Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury w kwocie netto wg zasad obowiązujących przy odwróconym obciążeniu tj. bez stawki VAT z adnotacją (odwrotne obciążenie) i wskazaniem kwalifikacji PKWiU. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie modelu oferowanego sprzętu w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i zostanie zastąpiony innym o parametrach co najmniej takich jak model oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą niż podana w ofercie. Termin wykonania zamówienia: Sukcesywnie w okresie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.12.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ALLTECH Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 104961,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 145468,41

  • Oferta z najniższą ceną: 116093,55 / Oferta z najwyższą ceną: 186982,32

  • Waluta: PLN .