Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIESukcesywna dostawa posiłków w ramach dożywiania uczniów w Szkole Podstawowej w…

Lipusz: Sukcesywna dostawa posiłków w
ramach dożywiania uczniów w Szkole Podstawowej w Lipuszu i Gimnazjum w Lipuszu w 2016
roku..

Numer ogłoszenia: 23118 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 354528 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 58 687 21 03, 687 21 13, faks 58 687 45 91.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa posiłków w
ramach dożywiania uczniów w Szkole Podstawowej w Lipuszu i Gimnazjum w Lipuszu w 2016
roku…

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa. Nazwa zadania Sukcesywna dostawa posiłków w ramach dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej w Lipuszu i Gimnazjum w Lipuszu w 2016 roku. Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku- obiadu jednodaniowego- w postaci zup lub drugiego dania (na przemian) do Szkoły Podstawowej w Lipuszu i Gimnazjum w Lipuszu w dni nauki w szkole z wyłączeniem ferii zimowych, wakacji letnich, przerw świątecznych, dni ustawowo wolnych od nauki, dni dodatkowo wolnych od zajęć wyznaczonych przez dyrektora szkoły przypadających w okresie: od dnia 01 lutego 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku oraz od dnia 03 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Szacunkowa ilość ciepłych posiłków łącznie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lipuszu w 2016 roku wynosić będzie 33
000,00 posiłki z czego szacunkowa dzienna ilość wynosić będzie 200 posiłków, przez 165 dni.
Wskazane wyżej ilości posiłków są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny
ofertowej. Ostateczna ilość wytworzonych posiłków wynikać będzie z realizacji zamówienia do
końca okresu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego i może ulec zmniejszeniu, nie więcej niż o 30 %. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy względem Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przygotowywanie gorących posiłków w formie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lipuszu, wykonanych z produktów własnych Wykonawcy; 2) dostarczanie gorących posiłków, o których mowa w pkt 1, w części określonej Zamówieniem, własnym transportem Wykonawcy, pod adres: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz . Przez gorący posiłek – obiad należy rozumieć posiłek jednodaniowy tj.: 1) dwa razy w tygodniu posiłek – w formie pożywnej zupy na wywarze drobiowym z dużą ilością warzyw
(400 gram) z wkładką mięsną (100 gram) + pieczywo razowe lub pełnoziarniste (100 gram) 2) trzy
razy w tygodniu drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 450 gram: ziemniaki, kasza, ryż,
makaron (200 gram), + mięso/ryba o wadze 100 gram (przy czym porcja ryby raz w tygodniu; nie
więcej niż jedna porcja potrawy smażonej w ciągu tygodnia szkolnego od poniedziałku do piątku)
surówka lub warzywa nie mniej niż 150 gram; jeden raz w tygodniu drugie danie mogą stanowić:
pierogi, naleśniki z serem, krokiety, placki ziemniaczane itp. lub dania półmięsne np. łazanki z
kapustą i mięsem, o wadze co najmniej 400 gram, w tym 1 raz w tygodniu (piątek – dzień
bezmięsny). Dodatkowo do każdego obiadu owoc – owoce sezonowe, surowe, owoc w całości- od
80 g do 150 g (np. jabłka, gruszki) porcja drobnych owoców- od ½ do całego pojemnika wielkości
250 ml (np. jagody, maliny, jeżyny); małe owoce (np. śliwki) min. 3 szt. Obiady muszą być
przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Z 2015 r. Poz. 35) oraz Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 26 sierpnia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. Z 2015 r. Poz. 1256) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania jadłospisu z uwzględnieniem kaloryczności, gramatury oraz składników które mogą powodować alergie i przedstawienie go Dyrektorowi, najpóźniej do piątku przed rozpoczynającym się tygodniem. Jadłospis powinien być urozmaicony w ten sposób, że te same posiłki nie mogą się powtarzać w okresie 2 tygodniowym. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność, wartości
odżywcze i muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej. Posiłki Wykonawca
dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt w specjalistycznych termosach
gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Posiłki podczas odbioru powinny posiadać odpowiednią temperaturę: zupa 75 st. C, II danie – 65 st. C Transport posiłków musi być prowadzony pojazdem dostosowanym do przewożenia środków spożywczych. Samochód powinien być dopuszczony przez Inspektora Sanitarnego do przewozu posiłków (żywności). Na wykonawcy ciąży obowiązek pobierania i przechowywania próbek żywnościowych z przygotowanych posiłków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i udostępnianie na każde żądanie przedstawicielom właściwych instytucji kontrolnych. Do obowiązków wykonawcy należy codzienny odbiór odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPHU DAF Adam Wiatrowski, ul. Tulipanowa 20 Rzepnica, 77-100 Bytów, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 116111,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 111870,00

  • Oferta z najniższą ceną: 111870,00 / Oferta z najwyższą ceną: 129690,00

  • Waluta: PLN .