Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIESUKCESYWNA DOSTAWA PRASY DO URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO W ROKU 2016 – ZP-DS-56/15

Warszawa: SUKCESYWNA DOSTAWA PRASY DO URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO W ROKU 2016 – ZP-DS-56/15
Numer ogłoszenia: 21888 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 298754 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5722100, faks 022 5722388.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNA DOSTAWA PRASY DO URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO W ROKU 2016 – ZP-DS-56/15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa prasy do Urzędu Dozoru Technicznego w roku 2016. 2.Przedmiot zamówienia został opisany w podziale na trzy części: I – Dostawa prasy codziennej i czasopism do Centrali Urzędu Dozoru
Technicznego w Warszawie i jego Oddziałów na terenie kraju, II – Dostawa czasopism zagranicznych do Centrali Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie i jego Oddziałów na terenie kraju, III – Dostawa czasopism w wersji elektronicznej do Centrali i Oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2, 22.12.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa prasy codziennej i czasopism do Centrali Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie i jego Oddziałów na terenie kraju

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GARMOND PRESS SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165855,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 123637,50

 • Oferta z najniższą ceną: 123637,50 / Oferta z najwyższą ceną: 123637,50

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa czasopism zagranicznych do Centrali
Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie i jego Oddziałów na terenie kraju

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrala Handlu Zagranicznego ARS POLONA Spółka Akcyjna, ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16350,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17022,96

 • Oferta z najniższą ceną: 17022,96 / Oferta z najwyższą ceną: 18476,64

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa czasopism w wersji elektronicznej do Centrali i Oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14870,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17795,54

 • Oferta z najniższą ceną: 17795,54 / Oferta z najwyższą ceną: 17795,54

 • Waluta: PLN .