Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIESukcesywną dostawę materiałów budowlanych – DO-120.362/1/16

Białystok: Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych – DO-120.362/1/16
Numer ogłoszenia: 24290 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Białostocka , ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 7469750, faks (085) 7469752.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pb.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych – DO-120.362/1/16.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Politechniki Białostockiej wg wykazu (asortymentu) podanego w Załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ (Specyfikacja zamówienia- Formularz cenowy)..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1, 44.19.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  a) wypełnioną Specyfikację zamówienia – Formularz cenowy (wg załączonego wzoru – Zał. nr 2 do SIWZ) – Wykonawca w Specyfikacji zamówienia – Formularzu cenowym musi określić nazwę, symbol (typ)
  i producenta oferowanego towaru; z oferty winno jasno wynikać, jaki towar oferuje Wykonawca.
  b) oświadczenie o zaoferowaniu asortymentu o najwyższej jakości pod względem technicznym i użytkowym, spełniającego wymagania obowiązujących norm oraz posiadającego aktualne dokumenty dopuszczające
  go do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na druku Formularza oferty);
  c) oświadczenie o potwierdzeniu warunków gwarancji i reklamacji jak w pkt. 3 SIWZ oraz we wzorze umowy
  (na druku Formularza oferty)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.wypełniony Formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ),
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców
W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być sporządzone tak jak zapisano w SIWZ
pkt 11 SIWZ ppkt 14.
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
3) W odniesieniu do oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj. warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy występujący wspólnie musza spełniać łącznie.
4) W odniesieniu do oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy
5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 94
 • 2 – termin dostawy partii towaru – 6

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, dotyczących braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji dostawy.
b) w przypadku gdy zaoferowany przez Wykonawcę asortyment został wycofany z produkcji Zamawiający dopuszcza, po wcześniejszym uzgodnieniu, dostarczenie towarów o parametrach równoważnych bądź lepszych w tej samej cenie.
c) zmiany w zakresie wynagrodzenia – w przypadku określonym w art. 142 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian niezbędne jest wyrażenie zgody przez Strony w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
5. Zmiana musi być uzasadniona prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pb.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Białostocka, Dział Zamówień Publicznych, 15-333 Białystok ul. Zwierzyniecka 6, pok.4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 09:45, miejsce: Politechnika Białostocka, Dział Zamówień Publicznych, 15-333 Białystok ul. Zwierzyniecka 6, pok.4,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie