Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIESukcesywne świadczenie usług cateringowych

Gdańsk: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych
Numer ogłoszenia: 24214 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3261555, faks 58 3261556.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Zamawiającego. Poprzez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Świadczenie usług cateringowych będzie odbywało się w oparciu o poszczególne zlecenia wydawane przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, w ramach organizowanych spotkań.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – miasto Gdańsk.
3. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w miejscu innym niż wskazane w ust. 2., po uzgodnieniu między Stronami.
4. Liczba (wielkość) i rodzaj zamawianych zestawów jest uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w związku z czym wartość przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu Ofertowym jest wielkością szacunkową. Zamówienia dokonane przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy mogą dla poszczególnych zestawów różnić się liczbowo od liczb podanych w Formularzu Ofertowym (zarówno mogą być większe, mniejsze lub nie wystąpić w ogóle) jednak łączna wartość Umowy nie przekroczy całkowitej ceny zawartej w ofercie wybranego Wykonawcy.
5. Rozliczenie między Stronami nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. iloczynem liczby wydanych zestawów cateringowych (wskazanej w zleceniu) i wartości jednego zestawu – zgodnie z ofertą Wykonawcy.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe uregulowania dotyczące sposobu wykonania zamówienia zostały wskazane w projekcie Umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
  Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kreska Catering Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 147448,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 172150,00

 • Oferta z najniższą ceną: 172150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 213439,00

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania o cenę, polegającego na skierowaniu zapytania do co najmniej pięciu wybranych wykonawców. Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Warunkiem dopuszczalności nabycia określonych usług w trybie zapytanie o cenę jest ich powszechna dostępność, rozumiana jako dostępność w ramach usługi znormalizowanej, odpowiadającej przeciętnym, oferowanym w powszechnej ofercie standardom. Ponadto, przez powszechną dostępność usług należy rozumieć oferowanie ich przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia łatwy dostęp do nich praktycznie nieograniczonej grupie konsumentów i z kolei łączy się wprost z powszechną ich konsumpcją.
  Z kolei przez ustalone standardy jakościowe należy rozumieć powtarzalne cechy jakościowe i techniczne usługi, niewymagające skomplikowanego opisu. Usługa zestandaryzowana umożliwia tym samym zamawiającemu ich nabycie w takiej samej lub zbliżonej jakości od co najmniej pięciu wykonawców.
  Istotną cechą usług zamawianych w trybie zapytania o cenę powinna być więc ich typowość, gwarantująca zamawiającemu porównanie cen takiego samego rodzaju usług. A zatem, niezależnie od tego, który z wykonawców będzie ostatecznie realizował zamówienie, na etapie składania ofert jedynym czynnikiem różnicującym oferty powinna być cena.
  Umowa świadczenia cateringu spełnia warunek powszechnej dostępności i ma ustalone standardy jakościowe, a wartość zamówienia nie przekracza kwot progowych. Ponadto na rynku działa wiele podmiotów świadczących usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia a zastosowanie trybu zapytania o cenę zapewni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
  O dopuszczalności zakwalifikowania usług cateringowych, jako usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych przesądza także stanowisko doktryny, wyrażone w Komentarzu ustawy Prawo zamówień publicznych wyd. III pod red. T. Czajkowskiego na stronie 273 w ustępie 2. Stanowisko powyższe podzieliła również Główna Komisja Orzekająca w orzeczeniu z dnia 28 czerwca 2010 r. BDF1/4900/44/50/10/1227: Dostawy i usługi powszechnie dostępne to dobra popularne i łatwo osiągalne, zaspokajające potrzeby wszystkich kategorii odbiorców publicznych
  i prywatnych, które oferuje się wszędzie, zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym. Do usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach zalicza się, m.in. usługi sprzątania pomieszczeń, mycia szyb, prania, usługi żywienia, proste usługi poligraficzne itp.
  Tożsame stanowisko zajęła Regionalna Komisja Orzekająca w Poznaniu z dnia 17 września 2007 r., zgodnie z którą przykładem usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jest usługa żywienia.