Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEŚwiadczenie usług dotyczących sporządzania operatów szacunkowych, inwentaryzacji szkicowych budynków i dokumentacji niezbędnej…

Wałbrzych: Świadczenie usług dotyczących sporządzania operatów szacunkowych, inwentaryzacji szkicowych budynków i dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali.
Numer ogłoszenia: 24222 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 10310 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dotyczących sporządzania operatów szacunkowych, inwentaryzacji szkicowych budynków i dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących sporządzania operatów szacunkowych, inwentaryzacji szkicowych budynków i dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ. Ponadto wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte zostały w załączonym projekcie umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum Firm:
  Lider: Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego – Elżbieta Dziubek – Sikora, ul. Dmowskiego 4 lok. 2, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Uczestnik: Agencja Usługowa DUCTOR Jacek Pielich, ul. Rynek 13/19, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Uczestnik: Usługi Projektowe i Rzeczoznawstwo Majątkowe – mgr inż. arch. Bogdana Wrońska, ul. Długa 53/12, 58-309 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Uczestnik: Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski – Andrzej Jędrasik, ul. Jagiellońska 11/1, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Uczestnik: Biuro Usług Budowlanych – inż. Grzegorz Janiec, ul. Wyszyńskiego 83, 58-320 Walim, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Uczestnik: Wycena Nieruchomości – Renata Łęgowska, ul. Palisadowa 22/6, 58-316 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Uczestnik: Monitoring Rynku Nieruchomości Waldemar Ochocki, ul. Podmiejska 21, 58-303 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Uczestnik: LOKUS Szacowanie Nieruchomości Mieczysław Kohut, ul. Słoneczna 19, 58-310 Szczawno – Zdrój, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Uczestnik: Przedsiębiorstwo Usługowe Dom Anna Bożeniec – Jełowicka, ul. Grodzka 9/5, 58-316 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Uczestnik: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BOKA Bożena Krukowska – Zdanowicz, ul. XXX-lecia PRL 21A, 58-379 Czarny Bór, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Uczestnik: Rzeczoznawca Majątkowy Krzysztof Kozłowski, Al. Wyzwolenia 13/3, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Uczestnik: Rzeczoznawca Majątkowy Ewa Jolanta Pałach, ul. Grodzka 40/10, 58-316 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243985,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 299000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 299000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 299000,00

 • Waluta: PLN .