Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEŚwiadczenie usług hotelarskich na potrzeby zakwaterowania uczestników koncertu Kraina Lodu (zamówienie uzupełniające)

Kraków: Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby zakwaterowania uczestników koncertu Kraina Lodu (zamówienie uzupełniające)
Numer ogłoszenia: 23068 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 354 25 00, faks 12 354 25 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby zakwaterowania uczestników koncertu Kraina Lodu (zamówienie uzupełniające).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług hotelarskich (noclegów wraz ze śniadaniami) w hotelu Novotel Kraków Centrum, ul. Kościuszki 5, w Krakowie, w pokojach jedno i dwuosobowych w związku z koncertem Kraina Lodu, który odbędzie się w Krakowie w dniu 5 lutego 2016 r. Świadczenie ww. usług nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem: jeden pokój jednoosobowy w terminie 3-6 lutego 2016 r., dwa pokoje jednoosobowe w terminie 4-6 lutego 2016 r., jeden pokój dwuosobowy w terminie 4-6 lutego 2016 r., dwa pokoje dwuosobowe w terminie 3-6 lutego 2016 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A., ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4185,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4520,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4520,00

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W dniu 9 marca 2015 roku Krakowskie Biuro Festiwalowe (Zamawiający) zawarł z Hekon-Hotele Ekonomiczne S. A., z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, woj. mazowieckie, umowę w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem było świadczenie usług hotelarskich w hotelu Novotel Kraków Centrum, ul. Kościuszki 5 w Krakowie. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia, wybrany został w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zatytułowanym Świadczenie usług hotelarskich w związku z Festiwalem Misteria Paschalia 2015 Część 3 zamówienia Świadczenie usług hotelarskich w hotelu kategorii minimum cztery gwiazdki, numer sprawy: DP-271-17/2015. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym w/w postępowania przewidział możliwość udzielania zamówień uzupełniających. Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa polegająca na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienie podstawowe tj. świadczeniu usług hotelarskich. Szacunkowa wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający zamierza udzielić przedmiotowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, którym jest Hekon-Hotele Ekonomiczne S. A., ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, woj. mazowieckie