Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEŚwiadczenie usług kompleksowego sprzątania na rzecz obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta

Opole: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania na rzecz obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta
Numer ogłoszenia: 333468 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4543266, faks 77 4539161.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania na rzecz obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakresem przedmiotu zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu i utrzymywaniu czystości obiektu Krytej Pływalni mieszczącej się przy ul. Prószkowskiej 96 w Opolu przy zachowaniu kryteriów czystości w strefie suchej i mokrej. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy stanowią załączniki do SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.15.00-8, 90.90.00.00-6, 90.92.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda, aby każda oferta była zabezpieczona wadium na kwotę 5.000,00 PLN.
2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
W przeciwnym razie Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert lub w niewłaściwy sposób dokonali zabezpieczenia oferty zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2 Ustawy, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
3)Zamawiający uzna wadium za wniesione jeżeli:
a) wadium wnoszone w formie pieniądza znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (nastąpi uznanie rachunku bankowego) przed upływem terminu na składanie ofert;
b) wadium wnoszone w pozostałych formach zostaną złożone – w formie oryginału – w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, przed upływem terminu na składanie ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
nr: 05 1160 2202 0000 0002 1544 7317 z adnotacją [Wadium – przetarg nieograniczony pn.: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania na rzecz obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta. Treść wadium składanego w innej formie niż pieniądzu powinna zawierać, co najmniej:
1) Dane Gwaranta/Poręczyciela;
2) Dane Beneficjenta tj. Miasto Opole – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole;
3) Dane Zobowiązanego (Wykonawcy);
4) Nazwę zadania: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania na rzecz obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta.
5) Kwotę wadium i termin ważności gwarancji/poręczenia;
6) Jednoznaczne zapewnienie Gwaranta/Poręczyciela, że dokona niezwłocznie i bezwarunkowo na rzecz Zamawiającego wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą;
6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę świadczoną nieprzerwalnie przez okres minimum 4 miesięcy w zakresie bieżącego, kompleksowego utrzymania w należytej czystości krytej pływalni o powierzchni użytkowej min. 3.000 m2.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Jakość usługi – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiającą wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;
3. Zmianą rachunku bankowego, danych teleadresowych stron.
Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Warunkiem zmiany umowy będzie pisemny wniosek Strony umowy. Zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia i Strony umowy wyrażą na nią zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.opole.pl/przetargi/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
45-083 Opole, ul. Barlickiego 13
pok.112.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
45-083 Opole, ul. Barlickiego 13
Sekretariat pok. 113.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie