Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEŚwiadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie

Barczewo: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie
Numer ogłoszenia: 311276 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 276912 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie, ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 5149798, faks 0-89 5149799.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie. Usługi opiekuńcze świadczone będą u osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich, a są ich pozbawione. 2. Usługi będą świadczone przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00, a w zależności od stanu zdrowia podopiecznego także w dni wolne od pracy. 3. Zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności: Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego, Zmianę bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka, Pomoc w załatwieniu potrzeb fizjologicznych, Zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, Zmiany pozycji obłożnie chorego w łóżku, Opiekę zalecaną przez lekarza – podawanie leków, okłady, nacieranie, Zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych, Podawanie posiłku i pomoc w jego przygotowaniu, Palenie w piecu, Dostarczanie opału do mieszkania, Utrzymywanie w czystości pomieszczeń oraz sprzętów domowych i urządzeń sanitarnych, Pranie bielizny oraz odzieży podopiecznego, Załatwianie spraw urzędowych, Zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, Pomoc w ubieraniu. 4. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), Zamawiający może zlecić realizację zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone jedynie przez osoby, które posiadają doświadczenie w opiece nad chorym w domu. 5. Zamawiający szacuje, że miesięcznie z usług będzie korzystało średnio 60 osób. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający informuje, że zamierza udzielić zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Szacunkowa minimalna liczba godzin w skali całego zamówienia, tj. od dnia 04.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. jaką Zamawiający zamierza udzielić wyniesie 30 000 godzin. Ilość świadczonych usług ponad tą wartość uzależniona będzie od rodzaju usług, liczby podopiecznych i ich potrzeb oraz posiadanych środków finansowych i może się zmieniać w czasie trwania umowy. Maksymalna liczba godzin w skali całego zamówienia wyniesie 36 000 godzin. Podaną maksymalną ilości godzin należy traktować, jako maksymalne, szacunkowe potrzeby w okresie trwania umowy, służące określeniu górnej granicy wielkości zamówienia, które nie stanowią zobowiązania zamawiającego do pełnej jego realizacji. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia każdorazowo dla podopiecznego określony zostanie w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie, gdzie będzie wskazane w szczególności: miejsce realizacji, czas jej trwania i zakres czynności do wykonania. 7. Usługi opiekuńcze świadczone będą na terenie Miasta i Gminy Barczewo w mieszkaniach podopiecznych, do których opiekunowie są zobowiązani dotrzeć własnym transportem. 8. Rozliczenie za świadczone usługi odbywać się będzie, co miesiąc na podstawie przedłożonej karty pracy opiekunki potwierdzonej podpisem podopiecznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.30.00.00-2, 85.32.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o., ul. Rzeźbiarska 88, 04-609 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 360000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 370080,00

  • Oferta z najniższą ceną: 370080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 460800,00

  • Waluta: PLN .