Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEŚwiadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na…

Łomianki: Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie Łomianek
Numer ogłoszenia: 356096 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 317846 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie, tel. 22 751 90 57, 751 40 89, faks 22 751 90 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie Łomianek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie Łomianek. Zadaniem Wykonawcy niniejszego zamówienia jest realizacja usług o charakterze opiekuńczym, gospodarczym, pielęgnacyjno-higienicznym. W czasie obowiązywania umowy Wykonawca zrealizuje co najmniej 7500 godzin usług opiekuńczych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja, ul. Kolorowa 6, 20-802 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 133333,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 96900,00

  • Oferta z najniższą ceną: 95100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 108675,00

  • Waluta: PLN .