Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEŚwiadczenie usług sprzątania pomieszczeń Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 10…

Hajnówka: Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 10 w Hajnówce
Numer ogłoszenia: 23024 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11368 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 684 26 79, faks 85 684 26 79.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 10 w Hajnówce.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w Przychodni Rejonowej nr 1 przy ul. Piłsudskiego 10 w Hajnówce. Utrzymanie porządku i czystości realizowane będzie własnym sprzętem, środkami czystości i higieny posiadającymi dopuszczenie do stosowania w placówkach służby zdrowia, oraz spełniających wymogi sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące w zakładach opieki zdrowotnej. Usługodawca w pełni zabezpiecza się w środki czystościowe i w niezbędny sprzęt do świadczenia usługi sprzątania pomieszczeń, papier toaletowy, ręczniki, środki zapachowe (odświeżacze powietrza), kostki zapachowo – dezynfekujące (do muszli klozetowych i pisuarów), mydło (w płynie), worki do koszy na śmieci oraz do niszczarek. Szczegółowe warunki świadczenia usług zawierają załączniki nr 2, 2a, 2b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PHU KOS Walentyna Ostaszewska, ul. Kolejki Leśne 4, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 59040,00

  • Oferta z najniższą ceną: 59040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 321768,00

  • Waluta: PLN .