Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEŚwiadczenie usług sprzątania

Świdnik: Świadczenie usług sprzątania
Numer ogłoszenia: 13904 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku , ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, woj. lubelskie, tel. 81 464 88 79, faks 81 464 88 79.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin-wschod.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzątania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: I. W odniesieniu do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18: 1) kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu posesji oraz utrzymanie terenów zielonych, z zastrzeżeniem, że: – łączna powierzchnia objęta usługą sprzątania wynosi: a) wewnętrzna – 9 271 m2; b) zewnętrzna – 6 583 m2 ( w tym tereny zielone – 1 327 m2, powierzchnia parkingu samochodowego – 2 375 m2, pozostały teren to zewnętrzne ciągi komunikacyjne – schody, chodniki, opaski przybudynkowe, itp. – 2 881 m2); 2) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu posesji do świadczenia usługi w każdy dzień roboczy dla Zamawiającego oraz utrzymania terenów zewnętrznych w bieżącej czystości; 3) kompleksowe usługi sprzątania obejmują m. in.: – w odniesieniu do powierzchni wewnętrznych: sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, holi, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, schodów, pomieszczeń WC, łazienek, mycie okien i innych powierzchni, czyszczenie mebli, wykładanie koszy workami foliowymi, wynoszenie śmieci we wskazane miejsce, czyszczenie wycieraczek do obuwia, pranie i odkurzanie wykładzin podłogowych oraz zmywanie, pastowanie i froterowanie podłóg; – w odniesieniu do powierzchni zewnętrznych: a) utrzymywanie terenów zielonych: zbieranie śmieci, koszenie trawy, pielęgnacyjne podcinanie drzew i krzaków, grabienie; b) utrzymanie powierzchni parkingów i pozostałych terenów zewnętrznych tj. zbieranie śmieci, w razie potrzeby zmywanie, zamiatanie, usuwanie śniegu, czyszczenie lamp wewnętrznych na parkingach sądowych, czyszczenie drzwi; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środków i sprzętu niezbędnego do realizacji usługi, a także dostaw mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników papierowych, piasku oraz innych środków do zwalczania oblodzenia ciągów komunikacyjnych. II. W odniesieniu do Ośrodków Kuratorskich Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku: a) usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych w czterech Ośrodkach Kuratorskich; b) łączna powierzchnia wewnętrzna objęta usługą sprzątania wynosi 444.37 m2; c) wykonawca zobowiązany będzie w ramach sprzątania powierzchni do świadczenia usługi jeden raz w okresie obowiązywania Umowy (w dzień pracujący dla Zamawiającego); d) usługa sprzątania obejmuje przede wszystkim pranie wykładzin dywanowych w czterech Ośrodkach Kuratorskich Sądu w ilości 192.21 m2 oraz mycie okien w jednym Ośrodku Kuratorskim w ilości 15 m2; e) wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środków i sprzętu niezbędnego do realizacji usługi. III. W odniesieniu do archiwum Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14: 1) kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń archiwum jeden raz w tygodniu; 2) łączna powierzchnia objęta usługą sprzątania wynosi – 341 m2; 3) kompleksowe usługi sprzątania obejmują m. in.: sprzątanie pomieszczeń archiwum, pomieszczenia WC, wykładanie kosza workami foliowymi, wynoszenie śmieci we wskazane miejsce oraz zmywanie, pastowanie i froterowanie podłóg; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środków i sprzętu niezbędnego do realizacji usługi, a także dostaw mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników papierowych, piasku oraz innych środków do zwalczania oblodzenia ciągów komunikacyjnych. IV. Osoby, które będą wykonywały bezpośrednio usługi na rzecz Zamawiającego (sprzątające, a także sprawujące bezpośredni nadzór) nie mogą być skazane za popełnienie przestępstwa-przestępstwa skarbowego. Do świadczenia usługi nie mogą być dopuszczone osoby, które figurują jako osoby skazane w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego. Osoby sprzątające, a także sprawujące nadzór, zobowiązane są do znajomości przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy państwowej i służbowej. V. Usługa sprzątania powinna być świadczona w każdy dzień roboczy dla Zamawiającego, z wyjątkiem powierzchni wewnętrznej objętej usługą sprzątania 1 raz w tygodniu odnosząca się do budynku położonego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14 w Świdniku. VI. Pomieszczenia i teren zewnętrzny podlegające sprzątaniu muszą być utrzymane w bieżącej czystości. VII. Do sprzątania zabrania się używania octu i preparatów na jego bazie, a względem powierzchni zewnętrznych – soli. VIII. Budynek Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 jest budynkiem w jednej części siedmiokondygnacyjnym, a w drugiej części dwukondygnacyjnym, w którym zatrudnionych jest obecnie 316 osób. IX. Osoby, którymi będzie posługiwał się Wykonawca, przed przystąpieniem do świadczenia usług muszą zostać przeszkolone w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych. Szkolenia Wykonawca przeprowadzi własnym staraniem i na własny koszt. X.Wykonawca będzie sprawował bieżącą kontrolę jakości wykonywanej usługi, w szczególności będzie dysponował osobą(mi) sprawującą(mi) nadzór nad wykonaniem usługi. Obowiązkiem osoby(osób) sprawujących nadzór będzie m.in. nawiązywanie kontaktu z kierownikami (osobami ich zastępującymi) komórek organizacyjnych Sądu wymienionymi w załączniku nr 2 do Umowy, w celu bieżących uzgodnień dotyczących usług sprzątania. Kontakt ten będzie dokumentowany, dla każdego okresu rozliczeniowego oddzielnie, zgodnie z wzorem który stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do załączania do każdej składanej faktury dokumentu potwierdzającego nawiązanie ww. kontaktu.
2. Mając na uwadze społeczne warunki realizacji zamówienia, na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4) ustawy p.z.p., Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i/lub podwykonawca przy wykonywaniu umowy przez cały okres jej realizacji, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, spośród wszystkich osób zajmujących się bezpośrednią usługą sprzątania wynikającą z przedmiotu zamówienia, wskazaną w ofercie liczbę osób. Zamawiający informuje, że liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę, o których mowa powyżej, stanowi kryterium oceny ofert opisane szczegółowo w § 13 s.i.w.z. Opisywane wymaganie dotyczące zatrudnienia Zamawiający odniósł do osób wykonujących bezpośrednią usługę sprzątania, ponieważ powierzone tym osobom obowiązki stanowią największy zakres zamówienia, a wykonywanie czynności w ramach obowiązków pracowniczych przekłada się na poziom jakości świadczonych usług. Czynności z zakresu bezpośredniej usługi sprzątania świadczone na rzecz Zamawiającego winny być realizowane przez takich pracowników przez pełen wymiar ich czasu pracy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający zatrudnienie wskazanej liczby osób. Wykonawca zobowiązany jest także do comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia osób przez cały okres realizacji zamówienia, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób, inną osobą, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania (co do kategorii osób, co do zatrudnienia na okres realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy, w oparciu o umowę o pracę). Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na dostęp przez Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażają, nie mogą brać udziału w realizacji zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do s.i.w.z.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.92.00-4, 90.91.40.00-7, 90.62.00.00-9, 90.91.13.00-9, 77.31.41.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000.00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 28 stycznia 2016 r. do godziny 12:00.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.).
4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany w § 1 ust. 9 s.i.w.z.
5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy przesłać na adres wskazany w § 1 ust. 3 s.i.w.z. (w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem wadium do sprawy LWZP-2401-1/16) albo złożyć w kasie Sądu – pok. nr 113 (ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18, Świdnik) do dnia 28 stycznia 2016 r. do godziny 12:00.
UWAGA: (Nie należy załączać dokumentu wadialnego do oferty). Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczeń w formie oryginału. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium tylko w przypadku, gdy do skuteczności obowiązywania – zatrzymania przez Zamawiającego wadium jest niezbędna forma oryginału.
W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem wadium przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.
6. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podpisem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, przyrzeczenie zapłaty pełnej kwoty wadium w przypadku jego utraty przez Wykonawcę w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 oraz art. 46 ust. 4a ustawy. Termin obowiązywania gwarancji (poręczenia) nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie do dnia 28 stycznia 2016 r. do godziny 12:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym w § 1 ust. 9 s.i.w.z.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w s.i.w.z. zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni jako spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej dwie główne usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez główną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć świadczenie usług sprzątania o wartości brutto co najmniej 200 000.00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa sprzątania została zrealizowana do dnia otwarcia ofert na wartość brutto co najmniej 200 000.00 zł i obejmowała sprzątanie obiektu/obiektów o powierzchni wewnętrznej co najmniej 9 000 m2

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie w zakresie tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca powinien złożyć: a) wypełniony Formularz Ofertowy; b) wypełniony Formularz Cenowy; c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza; d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (uwaga: w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.3.1) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 75
 • 2 – Standard świadczonych usług – 15
 • 3 – Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszcza się następujące zmiany Umowy: a) w zakresie rozpoczęcia świadczenia usługi w dniu 01 lutego 2016 r. w przypadku jeśli niniejsza Umowa zostanie zawarta 01 lutego 2016 r. lub po tym dniu. Wykonawca zobowiązany będzie wówczas do rozpoczęcia świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia w terminie nie dłuższym niż dwa dni (robocze dla Zamawiającego) liczone od dnia zawarcia Umowy; b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy dopuszcza się zmianę wartości Umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT względem usług niewykonanych, co do których Wykonawca nie popadł w zwłokę. Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający ma prawo tzw. częściowego umownego odstąpienia od umowy w zakresie:
a) określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy w Lp. 3 – w przypadku, gdy Zamawiający w okresie obowiązywania niniejszej umowy zaprzestanie korzystania z powierzchni budynku archiwum znajdującego się przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14 w Świdniku;
b) określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy w Lp. 4 lub Lp. 5 lub Lp. 6 lub Lp. 7 – w przypadku, gdy Zamawiający w okresie obowiązywania niniejszej umowy zaprzestanie korzystania z powierzchni w którym znajduje się dany Ośrodek Kuratorski,
z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo zrealizować uprawnienie do odstąpienia w terminie 14 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. Wykonawca może w takim wypadku żądać jedynie wynagrodzenia za zrealizowane usługi bez prawa do odszkodowania

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lublin-wschod.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świdnik, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18; 21-040 Świdnik (Zamówienia publiczne – pokój nr 118 – piętro I).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2016 godzina 12:00, miejsce: Biuro Podawcze Sądu: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój nr 001 (parter) albo przesłać pocztą na adres Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie