Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych telefonów komórkowych na rzecz…

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych telefonów komórkowych na rzecz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Numer ogłoszenia: 23096 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 331816 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7355576, faks 095 7355612.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych telefonów komórkowych na rzecz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) zakup 275 szt. aparatów komórkowych wraz z kartami SIM oraz 25 szt. aparatów komórkowych (14 szt. z segmentu A, 8 szt. z segmentu B i 3 szt. z segmentu C) bez kart SIM stanowiących rezerwę w przypadku trwałych uszkodzeń telefonów służących do realizacji umowy, b) zakup 10 modemów USB działających w oparciu o technologię LTE, c) zakup pakietów usług telekomunikacyjnych dla 275 aparatów komórkowych, d) zakup pakietów usług telekomunikacyjnych dla 4 kart SIM do obsługi bramek GSM, e) zakup pakietów usług telekomunikacyjnych dla 10 modemów USB działających w oparciu o technologię LTE, f) zakup 15 kart SIM z możliwością aktywacji w dowolnym momencie trwania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.20.00-5, 64.21.28.00-3, 32.25.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Orange Polska S.A., Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 285246,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 199836,03

  • Oferta z najniższą ceną: 199836,03 / Oferta z najwyższą ceną: 309208,72

  • Waluta: PLN .