Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEŚwiadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie…

Domaniów: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Domaniów w okresie od 1 września 2015 roku do 24 czerwca 2016 roku i przedszkola w Danielowicach w okresie od 1 września 2015 roku do 31 lipca 2016 roku
Numer ogłoszenia: 24314 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 202798 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów, woj. dolnośląskie, tel. 071 3017726, faks 071 3017870.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Domaniów w okresie od 1 września 2015 roku do 24 czerwca 2016 roku i przedszkola w Danielowicach w okresie od 1 września 2015 roku do 31 lipca 2016 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Domaniów w formie zakupu imiennych biletów miesięcznych i kursów specjalnych (kursy do bieżącej obsługi, które pojawią się w ciągu roku szkolnego typu: dowóz na konkursy, zawody sportowe itp.) w okresie od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 r. oraz przedszkola w Danielowicach w okresie od 01.09.2015 do 31.07.2016 w dni nauki szkolnej, przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). Usługa obejmuje dowóz dzieci z miejsca ich zamieszkania (z przystanków w każdej miejscowości ustalonych przez Zamawiającego) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie, Zespołu Szkół w Domaniowie, do Zespołu Szkół w Wierzbnie oraz do Przedszkola Publicznego w Danielowicach, a także powrót z w/w placówek do domu. Dowóz będzie się odbywał w godzinach umożliwiających przybycie dzieci i młodzieży do placówki nie później niż 10 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć szkolnych i opuszczenie szkoły/przedszkola o ustalonej przez Zamawiającego godzinie. Koordynatorem przewozów jest Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie w imieniu, którego działają dyrektorzy w/w placówek, którzy będą nadzorowali prawidłowość wykonywanej usługi zgodnie z umową oraz SIWZ. Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków, w jakich powinien być wykonany dowóz uczniów do szkoły oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć lekcyjnych ustalane będzie pomiędzy Wykonawcą a Dyrektorami poszczególnych szkół/przedszkoli na tydzień przed 1 września 2015 r. Bilety miesięczne będą zakupione przez Zamawiającego najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem nowego miesiąca. Liczba uczniów dojeżdżających może ulec zmianie, dokładne dane zostaną podane do dnia 28 sierpnia 2015 r. po zakończeniu naboru do szkół. Zleceniodawca zobowiązuje się na bieżąco informować o każdej zmianie liczebności uczniów dojeżdżających, jaka nastąpi w ciągu roku szkolnego. Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić opiekę w autobusie zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia: Część Nr 1 Trasa do szkoły: Trasa I: Marszowice (15osób) Miłonów (2osoby) Sobocisko Wierzbno (ok. godz. 7.20) 17 uczniów Trasa II: Gęsice (15 osób) Swojków (14 osób) Chwastnica (8 osób) Piskorzów (21 osób) Wierzbno (ok. godz.7.20) 58 uczniów Trasa III: Teodorów (11 osób) Janków Wierzbno (ok. godz. 7.20) 11 uczniów Trasa IV: Kuny (10 osób) Polwica Wierzbno (ok. godz. 7.20) 10 uczniów Trasa V Gęsice (1osoba) Piskorzów (2osoby) Oława (ok. godz. 7.50) 3 uczniów Trasa VI Teodorów (2osoby) Oława (ok. godz. 7.50) 2 uczniów Powrót ze szkoły: Trasa VII: Wierzbno Janków Teodorów Polwica Kuny (ok. godz.12.00) Trasa VIII: Wierzbno Marszowice (ok. godz.13.10) Trasa IX: Wierzbno Piskorzów Chwastnica Swojków Gęsice (ok. godz.13.45) Trasa X: Wierzbno Janków Teodorów Sobocisko Miłonów Marszowice Polwica Kuny (ok. godz. 13.45) Trasa XI: Oława Piskorzów Gęsice (ok. godz. 13.45) Trasa XII: Oława Teodorów (ok. godz. 13.45) Część Nr 2 Trasa do szkoły: Trasa I: Pełczyce (11osób) Brzezimierz(3osób) Skrzypnik (19osób) Wyszkowice Kurzątkowice (3osoby) Goszczyna (ok. godz.7.30) 36 uczniów Trasa II: Pełczyce (3osoby) Brzezimierz (6osób) Skrzypnik Wyszkowice Kurzątkowice (5osób) Goszczyna (2osoby) Skrzypnik Domaniówek Domaniów(ok. godz.7.40) 16 uczniów Powrót ze szkoły: Trasa III: Goszczyna Brzezimierz Pełczyce Skrzypnik Wyszkowice Kurzątkowice (ok. godz.12.45 i ok. godz. 14:20) Trasa IV: Domaniów Domaniówek Skrzypnik Goszczyna Wyszkowice Kurzątkowice – Skrzypnik – Brzezimierz – Pełczyce (ok. godz. 12.35) Trasa V: Domaniów Skrzypnik Goszczyna Wyszkowice Kurzątkowice Skrzypnik Brzezimierz Pełczyce (ok. godz. 14.15 Część nr 3 Trasa do szkoły: Chwastnica Wierzbno ( ok. godz. 7.20) Powrót ze szkoły: Wierzbno Chwastnica ( ok. godz. 13.45) Część nr 4 Trasa do szkoły: Trasa I: Radoszkowice (16osób) Grodziszowice (10osób) Kończyce Domaniów (ok. godz. 7.40) 26 uczniów Trasa II: Piskorzówek Radłowice (9osób) Danielowice (9osób) Kuchary (3osoby) Nowojowice (2osoby) Gostkowice (6osób) Domaniów (ok. godz. 7.10) 29 uczniów Powrót ze szkoły: Trasa III: Domaniów Kończyce Grodziszowie Radoszkowice Domaniówek (ok. godz. 12.35) Trasa IV: Domaniów Piskorzówek Radłowice Danielowice Kuchary Nowojowice Gostkowice (ok. godz. 13.25) Trasa V: Domaniów Kończyce Grodziszowie Radoszkowice Domaniówek (ok. godz. 14.15) Trasa VI: Domaniów Piskorzówek Danielowice Kuchary Nowojowice Gostkowice Radłowice (ok. godz. 15.00) Część Nr 5 Trasa do przedszkola: Trasa I: Skrzypnik Domaniów Kończyce Wierzbno Teodorów Swojków Gęsice Chwastnica Piskorzów Gostkowice Danielowice (na godz. 9.00) 15 dzieci Powrót z przedszkola: Trasa II: Danielowice Gostkowice Piskorzów Chwastnica Swojków Gęsice Teodorów Wierzbno Pełczyce Domaniów Kończyce Skrzypnik (od godz. 16.00) Część Nr 6 W ramach kursów specjalnych – kursy niezaplanowane, które pojawią się w ciągu roku szkolnego rozliczane będą według stawki kilometrowej na koniec każdego miesiąca Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przebiegu trasy/przystanków i czasu przejazdów w zależności od sytuacji wynikającej z ilości uczniów dojeżdżających do poszczególnych szkół i czasu kończenia zajęć szkolnych. Przystanki zostaną określone przez Zamawiającego. Usługa dowozu dzieci musi być realizowana autobusami spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późń. zm.). Obowiązki Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia autobusu w środki łączności (np. telefon komórkowy), autobus używany do transportu dzieci musi być przystosowany do ich przewozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), Wykonawca winien zatrudniać kierowców do ww. przedmiotu zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu dzieci i ich opiekuna oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów, w sytuacjach awaryjnych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego, Wykonawca winien współpracować z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej prze siebie działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Domaniów w okresie od 1 września 2015 roku do 24 czerwca 2016 roku i przedszkola w Danielowicach w okresie od 1 września 2015 roku do 31 lipca 2016 roku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A., ul. Opolska 50, 55-216 Oława, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 72399,60

 • Oferta z najniższą ceną: 72399,60 / Oferta z najwyższą ceną: 72399,60

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Domaniów w okresie od 1 września 2015 roku do 24 czerwca 2016 roku i przedszkola w Danielowicach w okresie od 1 września 2015 roku do 31 lipca 2016 roku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Przewozowo-Usługowa LIDER Marta Buczak, 50, 55-216 Skrzypnik, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26669,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 32803,20

 • Oferta z najniższą ceną: 32803,20 / Oferta z najwyższą ceną: 32803,20

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Domaniów w okresie od 1 września 2015 roku do 24 czerwca 2016 roku i przedszkola w Danielowicach w okresie od 1 września 2015 roku do 31 lipca 2016 roku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Przewozowo-Usługowa LIDER Marta Buczak, 50, 55-216 Skrzypnik, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31868,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 39198,60

 • Oferta z najniższą ceną: 39198,60 / Oferta z najwyższą ceną: 39198,60

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Domaniów w okresie od 1 września 2015 roku do 24 czerwca 2016 roku i przedszkola w Danielowicach w okresie od 1 września 2015 roku do 31 lipca 2016 roku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Przewozowo-Usługowe LIDER Marta Buczak, 50, 55-216 Skrzypnik, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48806,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 60032,50

 • Oferta z najniższą ceną: 60032,50 / Oferta z najwyższą ceną: 60032,50

 • Waluta: PLN .

Część NR: 6   

Nazwa: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Domaniów w okresie od 1 września 2015 roku do 24 czerwca 2016 roku i przedszkola w Danielowicach w okresie od 1 września 2015 roku do 31 lipca 2016 roku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Przewozowo-Usługowa LIDER Marta Buczak, 50, 55-216 Skrzypnik, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3182,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3182,76

 • Oferta z najniższą ceną: 3182,76 / Oferta z najwyższą ceną: 3182,76

 • Waluta: PLN .