Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEŚwiadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Andrespol i Miasta…

Andrespol: Świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku
Numer ogłoszenia: 319566 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Andrespol , ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol, woj. łódzkie, tel. 42 2132440, faks 42 2132434.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrespol.pl; www.andrespol.bip.cc

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest regularna obsługa n/w dwóch tras autobusowych w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku:
1) Linia B – Łódź (Piłsudskiego – Wydawnicza(0740)) – Bedoń (Kościelna-Kościół) – Łódź (Piłsudskiego – Wydawnicza (0740)).
2) Linia J – Łódź (Piłsudskiego – Wydawnicza(0740)) – Kraszew – Justynów/Janówka – Łódź (Piłsudskiego – Wydawnicza (0740)).
3.2. Ilość kursów w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. :
1) 12710 – Linia B – Łódź (Piłsudskiego – Wydawnicza(0740)) – Bedoń (Kościelna/Kościół) – Łódź (Piłsudskiego – Wydawnicza (0740));
2) 12196 – Linia J – Łódź (Piłsudskiego – Wydawnicza(0740)) – Kraszew – Justynów/Janówka – Łódź (Piłsudskiego – Wydawnicza(0740));
3.3. Ogólne wymagania dotyczące realizacji zamówienia.
1. Zakres prac i obowiązków objętych niniejszym zamówieniem winien być realizowany zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
2. Po zawarciu umowy Wykonawca będzie obowiązany uzyskać zezwolenie, o którym mowa w art.18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.) nie później jednak niż do dnia 31.12.2015 r.
3. Usługi świadczone będą na wymienionych powyżej trasach zgodnie z podanymi rozkładami jazdy stanowiącymi załączniki nr 13 i nr 14 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę godzin odjazdu autobusów z przystanków początkowych w zakresie -/+ 3 min, w stosunku do godzin wskazanych w załącznikach nr 13 i nr 14 do SIWZ.
4. Przyjęcie ostatecznej godziny odjazdów autobusów z przystanków początkowych ustali Zamawiający z Wykonawcą po podpisaniu umowy z dopuszczalną różnicą +/- 1 min.
5. Do obsługi wymienionych powyżej linii Wykonawca zapewni autobusy, które będą dopuszczone do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, powinny zostać we właściwy sposób oznakowane tj. zawierać oznaczenie linii i przebieg trasy oraz posiadać m.in. urządzenia zapewniające pasażerom możliwość sygnalizowania zamiaru wyjścia z autobusu umieszczone w miejscu zapewniającym łatwy dostęp dla wszystkich pasażerów.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec pasażerów i osób trzecich za szkody wynikłe z ruchu środków transportu, przewozu pasażerów oraz bagażu na zasadach ogólnych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7. Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca prowadził będzie sprzedaż biletów miesięcznych z uwzględnieniem obowiązujących ulg w tym zakresie.
8. Ceny biletów jednorazowych i miesięcznych na w/w trasach obowiązujące w trakcie Świadczenia usług w zakresie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku określono w załączniku nr 15 do SIWZ.
9. Ceny biletów jednorazowych i miesięcznych, nie mogą ulec zmianie w okresie realizacji zamówienia tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
10. Wykonawca uruchomi punkt sprzedaży biletów miesięcznych na terenie gminy Andrespol (lokal udostępni Zamawiający).
11. Wykonawca na własny koszt przeprowadzał będzie kontrole biletowe w środkach transportu obsługujących przedmiotowe linie komunikacyjne.
12. Na trasie obowiązywać będą przepisy taryfowe ogólnie stosowane przez Wykonawcę wg. stawek ustalonych przez Zamawiającego.
13. Wpływy z biletów stanowić będą przychód Wykonawcy.
14. Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgody na korzystanie z infrastruktury przystankowej w Łodzi i Gminie Andrespol. Po zawarciu umowy Wykonawca będzie obowiązany uzyskać w/w zgody i dostarczyć je do Zamawiającego nie później jednak niż do dnia 31.12.2015 r.
15. Wykonawca we własnym zakresie ponosi koszty zatrzymywania się na przystankach w mieście Łodzi, których właścicielem lub zarządzającym jest ta gmina.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu świadczonych usług (ograniczenia ilości wykonywanych kursów), a tym samym możliwość zmniejszenia łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z zapisem podanym w załączniku nr 11 – Wzór Umowy § 9..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego osób.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę podobnego rodzaju, polegającą na wykonywaniu regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób o wartości brutto minimum 200 000,00 zł, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz, którego usługi były wykonane, oraz załączeniem dowodu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
   Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie odpowiednim taborem samochodowym.
   Wykonawca powinien dysponować, co najmniej 6 autobusami posiadającymi aktualne badania techniczne na dzień składania oferty, każdy o pojemności nie mniejszej niż 35 miejsc siedzących i 20 miejsc stojących, dla zadań określonych w pkt 3.1.1 i 3.1.2 SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia w liczbie, co najmniej 10 kierowców.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, co najmniej na kwotę 200 000,0 zł (dwieście tysięcy złotych).
   Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  co najmniej jedną usługę podobnego rodzaju, polegającą na wykonywaniu regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób o wartości brutto minimum 200 000,00 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów złożony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (wg wzoru określonego w załączniku Nr 9 do SIWZ)
Uwaga: Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda oryginału dokumentu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zawierającego w szczególności:
– zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
– sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
– charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
– zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia w zakresie wg zobowiązania.
W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia jest zasób wiedzy i doświadczenia podmiot trzeci winien brać udział w realizacji części zamówienia wg wykazanego zasobu.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, ze za udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 96
 • 2 – Aspekt środowiskowy – 4

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w następujących przypadkach:
a) wprowadzenia zmian przepisów prawnych (w tym przepisów prawa miejscowego) mających istotny wpływ na wykonywanie niniejszej umowy, w szczególności mających wpływ na zakres zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, określonych niniejszą umową.
b) zaistnienia okoliczności faktycznych, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
c) zmniejszenia zakresu świadczonych usług (ograniczenia ilości wykonywanych kursów) w sytuacji gdy zaistnieją ku temu podstawy faktyczne,
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.andrespol.bip.cc
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Andrespolu, Andrespol ul. Rokicińska 126, pokój nr 11(I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Andrespolu, Andrespol ul. Rokicińska 126, sekretariat Urzędu Gminy (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie