Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEŚwiadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych. …

Opole: Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych.
Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.1. 2016.U

Numer ogłoszenia: 11328 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu , ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4000900, faks 077 4000951.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych.
Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.1. 2016.U.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca udowodni zamawiającemu, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wymagane uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości z co najmniej dwuletnim doświadczeniem, liczonym od dnia uzyskania świadectwa nadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zaleca się załączenie kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Termin wykonania – 20

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
2. Dopuszcza się zmianę umownego terminu, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) Wystąpienia którejkolwiek zmiany o której mowa w ust. 3 oraz zmiany w przedmiocie umowy nie wynikające z przyczyn wykonawcy; termin realizacji może zostać wydłużony do 10 dni;
2) opóźnienie w przekazaniu przez zamawiającego kompletu dokumentów wykonawcy, wydłużenie umowy nastąpi jedynie o czas spowodowany opóźnieniem;
3) zmiany spowodowane działaniem osób trzecich, w wyniku których wykonanie przedmiotu umowy będzie niemożliwe bądź utrudnione, a działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
3. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) nastąpi zmiana przeznaczenia nieruchomości w związku z zmianą miejscowego planu zagospodarowania lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania;
2) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia z uwagi na przekazanie lub konieczność przekazania nieruchomości lub jej części na rzecz instytucji samorządowych lub innych;
3) zmiana numerów działek składających się na wycenianą nieruchomość;
4) geodezyjna zmiana powierzchni wycenianej nieruchomości,
5) zwiększenie powierzchni wycenianej nieruchomości, nie więcej niż o 10%,
6) zmniejszenie powierzchni wycenianej nieruchomości,
7) w przypadku ujawnienia środków trwałych nieujętych w ewidencji ANR;
8) wykonanie przedmiotu umowy stanie się zbędne dla zamawiającego ze względu na jego właściwość lub przeznaczenie albo gdy jego realizacja przez wykonawcę będzie niemożliwa do wykonania z przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku, wykonawcy przysługuje zwrot jedynie faktycznie poniesionych kosztów realizacji;
9) Zmiana treści umowy jest korzystna dla zamawiającego.
4. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia z zastrzeżeniem, że wprowadzona zmiana nie może skutkować zmianą Wykonawcy zamówienia:
1) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami o których mowa w SIWZ,
2) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,
3) zmiana koordynatora lub osób odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zamówienia po stronie Zamawiającego.
5. Zmiany o których mowa w ust. 2 i 3 nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.
6. Dopuszcza się zmianę umownego wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług (VAT).
7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego.
8. O wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć wpływ na zmiany wprowadzane w umowie, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować zamawiającego pisemnie.
9. Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany umowy musi być uzasadniony, a okoliczności na które powołuje się Wykonawca muszą być udokumentowane.
10. Wniosek o wprowadzenie zmian w umowie będzie rozpatrywany przez zamawiającego, jeżeli zostanie on złożony przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2016 godzina 09:45, miejsce: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole
pokój nr 211, sekretariat II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie częściowe nr 1
Wycena trzech nieruchomości w tym jednej zabudowanej położonych w woj. opolskim, powiat M. Opole, Gmina Opole, obręb Zakrzów o łącznej powierzchni 5,5111 ha..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie częściowe nr 1
  Wycena trzech nieruchomości w tym jednej zabudowanej położonych w woj. opolskim, powiat M. Opole, Gmina Opole, obręb Zakrzów o łącznej powierzchni 5,5111 ha..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 80
  • 2. Termin wykonania – 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie częściowe nr 2
Wycena nieruchomości nierolnej położonej w woj. opolskim, powiat brzeski, Gm. Grodków, obręb Kopice o łącznej powierzchni 0,0800 ha..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie częściowe nr 2
  Wycena nieruchomości nierolnej położonej w woj. opolskim, powiat brzeski, Gm. Grodków, obręb Kopice o łącznej powierzchni 0,0800 ha..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 80
  • 2. Termin wykonania – 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie częściowe nr 3
Wykonanie wyceny nieruchomości niezabudowanej, położonej w Siewierzu, gmina Siewierz, powiat będziński, woj. śląskie o powierzchni 0,1522 ha, składającej się z działki nr 8014/11..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie częściowe nr 3
  Wykonanie wyceny nieruchomości niezabudowanej, położonej w Siewierzu, gmina Siewierz, powiat będziński, woj. śląskie o powierzchni 0,1522 ha, składającej się z działki nr 8014/11..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 80
  • 2. Termin wykonania – 20

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie częściowe nr 4
Wycena nieruchomości gruntowej w której skład wchodzą działki ewidencyjne nr 1528/27, 1528/28, 1528/29, 1528/30 a.m. 7 położone w obrębie Rogoźnik, gmina Bobrowniki, powiat będziński, woj. śląskie o pow. 1,0150ha..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie częściowe nr 4
  Wycena nieruchomości gruntowej w której skład wchodzą działki ewidencyjne nr 1528/27, 1528/28, 1528/29, 1528/30 a.m. 7 położone w obrębie Rogoźnik, gmina Bobrowniki, powiat będziński, woj. śląskie o pow. 1,0150ha..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 80
  • 2. Termin wykonania – 20

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie częściowe nr 5
Wycena wartości rynkowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Głubczyce, gmina Głubczyce, pow. głubczycki, woj. opolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 506/2, 508, 509, 510/1 o łącznej pow. 2,773 ha..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie częściowe nr 5
  Wycena wartości rynkowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Głubczyce, gmina Głubczyce, pow. głubczycki, woj. opolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 506/2, 508, 509, 510/1 o łącznej pow. 2,773 ha..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 80
  • 2. Termin wykonania – 20