Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEŚwiadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w celu zasilania urządzeń infrastruktury drogowej GDDKiA…

Olsztyn: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w celu zasilania urządzeń infrastruktury drogowej GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 9 zadań
Numer ogłoszenia: 16954 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (89) 52128 01, faks (89) 527 35 36, 5272307.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w celu zasilania urządzeń infrastruktury drogowej GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 9 zadań.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w celu zasilania urządzeń infrastruktury drogowej GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 9 zadań.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Oświetlenie drogowe – węzeł Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58827,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 58827,32

 • Oferta z najniższą ceną: 58827,32 / Oferta z najwyższą ceną: 58827,32

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Stacja ciągłych pomiarów ruchu – Pawłowo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 669,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 669,71

 • Oferta z najniższą ceną: 669,71 / Oferta z najwyższą ceną: 669,71

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Droga jezdna – Kromerowo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99045,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 99045,89

 • Oferta z najniższą ceną: 99045,89 / Oferta z najwyższą ceną: 99045,89

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Punkt stałego pomiaru ruchu drogowego – Rzeck

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 512,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 512,68

 • Oferta z najniższą ceną: 512,68 / Oferta z najwyższą ceną: 512,68

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: Oświetlenie znaków drogowych – droga krajowa nr 57, Szymany

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 447,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 447,43

 • Oferta z najniższą ceną: 447,43 / Oferta z najwyższą ceną: 447,43

 • Waluta: PLN .

Część NR: 6   

Nazwa: Obiekt techniczny – tablica zmiennej treści – Elbląg

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18983,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18983,94

 • Oferta z najniższą ceną: 18983,94 / Oferta z najwyższą ceną: 18983,94

 • Waluta: PLN .

Część NR: 8   

Nazwa: Przepompownia wód opadowych – węzeł Kolonia w Ełku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4314,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4314,96

 • Oferta z najniższą ceną: 4314,96 / Oferta z najwyższą ceną: 4314,96

 • Waluta: PLN .

Część NR: 9   

Nazwa: Przepompownia wód opadowych – ul. 11-go Listopada w Elku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4816,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4816,40

 • Oferta z najniższą ceną: 4816,40 / Oferta z najwyższą ceną: 4816,40

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zgodnie, z którym tryb z wolnej ręki można zastosować w przypadku, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Punkty poboru, do których ma być dostarczana energia elektryczna znajdują się na obszarze wskazanym w koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako zakres działania: Zadania nr 1 – 6 – Energa Operator S.A.; Zadania nr 8, 9 – PGE Dystrybucja S.A. Brak jest zatem możliwości wyboru innego przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej.