Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEŚwiadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych…

Września: Świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji
elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będące w zarządzie Urzędu Miasta i
Gminy Września oraz w budynkach należących do Urzędu Miasta i Gminy Września

Numer ogłoszenia: 24144 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8980 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, woj. wielkopolskie, tel. 061 4360880 w. 146, faks 061 4362500.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji
elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będące w zarządzie Urzędu Miasta i
Gminy Września oraz w budynkach należących do Urzędu Miasta i Gminy Września.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz
usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będące w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w
budynkach Urzędu Miasta i Gminy Września przy ul. Ratuszowa 1, ul. Rynek 19/20 i Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Chopina 9. 2. Zakres rzeczowy usług
objętych umową: 1) ryczałt miesięczny – bieżąca konserwacja i przeprowadzanie okresowych przeglądów i badań: a) czyszczenie, konserwacja, regulacja
urządzeń sterowniczych umożliwiającą ich prawidłowe działanie lub bieżące reagowanie na powstałe nieprawidłowości, b) kontrola, zabezpieczenie i obsługa
urządzeń pomiarowych, c) doraźna kontrola stanu opraw oświetlenia ulicznego, d) czyszczenie opraw oświetlenia ulicznego w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego, e) kontrola instalacji i opraw oświetlenia wewnętrznego (nie wymagające nakładów materiałowych), f) kontrola instalacji i gniazd wtykowych
230V i 380V (nie wymagające nakładów materiałowych), g) sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych i instalacji odgromowej, h) pomiary skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej, i) usuwanie na bieżąco zauważonych usterek i nieprawidłowości, j) zabezpieczenie zagrożeń powstałych na skutek działania
kataklizmów, wypadków drogowych i działań wandalizmu, k) wykonywanie w wyznaczonych terminach, pomiarów elektrycznych (skuteczność zerowania,
oporności izolacji instalacji elektrycznych, oporności uziemień roboczych, ochronnych i odgromowych), 2) naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych oświetlenia
ulicznego i w budynkach wg stawek określonych w kosztorysie ofertowym i faktycznych ilości robót: a) wymiana główek bezpiecznikowych lub wkładek
topikowych w gniazdach bezpiecznikowych szaf i tablic sterowniczych, b) wymiana zużytych zabezpieczeń modułowych, c) wymiana zużytych gniazd,
wyłączników i pozostałego osprzętu instalacyjnego, d) wymiana przepalonych źródeł światła zgodnie z rodzajem oprawy, dławików i bezpieczników
latarnikowych, e) naprawa lub wymiana opraw oświetleniowych, f) czyszczenie, konserwacja, regulacja urządzeń sterowniczych, g) usuwanie na bieżąco
zauważonych usterek i nieprawidłowości, h) drobne naprawy, remonty urządzeń i instalacji elektrycznych, 3) sporządzanie i prowadzenie książek obiektów, 4)
pełnienie dyżuru energetycznego podczas trwania imprez masowych organizowanych przez Zamawiającego – , 5) przygotowanie przyłącza elektrycznego dla
organizacji imprez plenerowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.00.00-6, 50.23.21.00-1, 50.71.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski, Gutowo Małe, ul. Centralna 10, 62-300 Września, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65040,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 59021,81

  • Oferta z najniższą ceną: 59021,81 / Oferta z najwyższą ceną: 59021,81

  • Waluta: PLN .