Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEŚwiadczenie usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia…

Zielona Góra: Świadczenie usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.
Numer ogłoszenia: 21986 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze , ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3291700, 3291860, faks 068 3291713.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.po.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.4.1. Szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia został określony
w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.4.2. Wymagania związane z przedmiotem zamówienia:
1)Wykonawca nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub podmiotom trzecim bez wiedzy Zamawiającego.
2)Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego nadzoru nad osobami, które będą świadczyć przedmiotowe usługi. Wykonawca odpowiada za jakość świadczonej usługi.
3)Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym
w szczególności przepisów w zakresie ochrony osób i mienia, bhp, ppoż. oraz przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe wypadki naruszenia przepisów przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy.
4)Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty w mieniu, które powstały w wyniku nienależytego wykonywania obowiązków określonych
w niniejszej specyfikacji.
5)Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą mogą wprowadzić dodatkowe obowiązki wynikające z bieżących potrzeb.
6)Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za jakość, należytą staranność, a także za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia.
7)Wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych.
8)Zamawiający zastrzega sobie prawo zaprzestania korzystania z usług
w lokalizacjach wymienionych w pkt 3.1 do niniejszej specyfikacji, jeżeli
w skutek zmian organizacyjnych (zmiany siedziby, podziału jednostki, połączenia, likwidacji) nastąpi likwidacja jednostki w tej lokalizacji.
9)Zaleca się w celu uzyskania wszelkich informacji potrzebnych do przygotowania oferty, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektów Zamawiającego. Zamawiający zapewni potencjalnym Wykonawcom możliwość wejścia na teren obiektów i udostępni informacje niezbędne do sporządzenia oferty. Termin dokonania wizji należy ustalić telefonicznie z Zamawiającym.
1.4.3. Wymagania szczegółowe
1)W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę dokumentacji w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
2)Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy.
3)Termin płatności faktury VAT – 21 dni liczonych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.40.00-2, 50.32.41.00-3, 50.61.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: :
a)pieniądzu;
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)gwarancjach bankowych;
d)gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 420, poz. 275, z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGK 12 1130 1222 0030 2049 3390 0001
z adnotacją: Wadium – Zamówienie publiczne, PO III G 211.01.2016.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a)Wykonawca posiada ważną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności tożsamej z niniejszym przedmiotem zamówienia oraz nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie mające na celu cofnięcie koncesji;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a)Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia publicznego na łączną sumę nie mniejszą niż 200.000 zł;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wskazanie części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom oraz wykaz Podwykonawców, tj. nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. – Załącznik nr 6 do SIWZ. Brak niniejszego dokumentu oznaczać będzie, iż Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy jedynie
w przypadku, gdy wynikać to będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy (m.in. stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne) lub zmiany te nie wykraczają poza określony przedmiot zamówienia (np. określenie warunków płatności, sposobu prowadzenia rozliczeń itp.).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zielona-gora.po.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra, pokój 409.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra, pokój 409.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie