Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEŚwiadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynkach Izby Skarbowej w Zielonej…

Zielona Góra: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynkach Izby Skarbowej w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego
Numer ogłoszenia: 24274 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 336960 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Skarbowa, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 456 07 00, faks 68 456 07 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja rządowa niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynkach Izby Skarbowej w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynkach Izby Skarbowej w Zielonej Górze na terenie województwa lubuskiego 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: a) Zadanie Nr 1A – Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia siedziby Izby Skarbowej w Zielonej Górze oraz na wykonywanie usługi monitoringu elektronicznego. b) Zadanie Nr 1B – Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia kompleksu budynków położonych w Zielonej Górze przy ul. Dr. Pieniężnego 24 będący siedzibą Pierwszego, Drugiego i Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. c) Zadanie Nr 1C – Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Urzędu Skarbowego w Świebodzinie oraz na wykonywanie usługi monitoringu elektronicznego. d) Zadanie Nr 1D – Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Urzędu Skarbowego w Drezdenku oraz wykonanie usługi monitoringu elektronicznego. e) Zadanie Nr 1E – Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim oraz wykonanie usługi monitoringu elektronicznego. f) Zadanie Nr 1F – Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu oraz wykonanie usługi monitoringu elektronicznego. g) Zadanie Nr 1G – Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Urzędu Skarbowego w Nowej Soli oraz wykonanie usługi monitoringu elektronicznego. h) Zadanie Nr 1H – Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Urzędu Skarbowego w Słubicach oraz wykonanie usługi monitoringu elektronicznego. i) Zadanie Nr 1i – Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Urzędu Skarbowego w Sulęcinie oraz wykonanie usługi monitoringu elektronicznego. j) Zadanie Nr 1J – Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Urzędu Skarbowego we Wschowie oraz wykonanie usługi monitoringu elektronicznego. k) Zadanie Nr 1K – Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Urzędu Skarbowego w Żaganiu oraz wykonanie usługi monitoringu elektronicznego. l) Zadanie Nr 1L – Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Urzędu Skarbowego w Żarach oraz wykonanie usługi monitoringu elektronicznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.40.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 4   

Nazwa: Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Urzędu Skarbowego w Drezdenku oraz wykonanie usługi monitoringu elektronicznego (Zadanie Nr 1D)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia Herkules z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Wyszyńskiego 11-13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18146,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19132,29

 • Oferta z najniższą ceną: 19132,29 / Oferta z najwyższą ceną: 19132,29

 • Waluta: PLN .

Część NR: 9   

Nazwa: Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Urzędu Skarbowego w Sulęcinie oraz wykonanie usługi monitoringu elektronicznego (Zadanie 1i)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia Herkules z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Wyszyńskiego 11-13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18146,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19132,29

 • Oferta z najniższą ceną: 19132,29 / Oferta z najwyższą ceną: 19132,29

 • Waluta: PLN .

Część NR: 11   

Nazwa: Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Urzędu Skarbowego w Żaganiu oraz wykonanie usługi monitoringu elektronicznego (Zadanie Nr 1K)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm Grupa Piast z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 67, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18146,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18240,00

 • Oferta z najniższą ceną: 18240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43850,44

 • Waluta: PLN .

Część NR: 12   

Nazwa: Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Urzędu Skarbowego w Żarach oraz wykonanie usługi monitoringu elektronicznego (Zadanie Nr 1L)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm Grupa Piast z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 67, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18146,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18240,00

 • Oferta z najniższą ceną: 18240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26352,00

 • Waluta: PLN .