Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEŚwiadczenie usługi oświetleniowej na majątku Tauronu na terenie miasta…

Siemianowice Śląskie: Świadczenie usługi oświetleniowej na majątku Tauronu na terenie
miasta Siemianowice Śląskie

Numer ogłoszenia: 9352 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 297070 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, tel. 32 7605200, faks 32 7605280.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi oświetleniowej na majątku Tauronu na terenie
miasta Siemianowice Śląskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetleniowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie na punktach oświetleniowych w ilości 1849 szt. stanowiących własność Tauron Dystrybucja S.A.
Punkt świetlny (oświetleniowy) należy rozumieć jako kompletną oprawę oświetleniową, a oprawą oświetleniową jest urządzenie służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania światła wysyłanego przez źródło światła, zawierające elementy niezbędne do mocowania i ochrony źródła światła oraz do przyłączenia go do obwodu zasilającego.
Szczegółowy wykaz obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją usługi zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (INDPP).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 356669,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 447030,48

 • Oferta z najniższą ceną: 447030,48 / Oferta z najwyższą ceną: 447030,48

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  1. Uzasadnienie faktyczne: W chwili obecnej oświetlenie dróg i ciągów pieszych odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury oświetleniowej stanowiącej częściowo własność Gminy, a w pozostałej części firmy Tauron Dystrybucja S.A. Firma ta nie wyraziła zgody na podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z utrzymaniem swojej sieci oświetleniowej przez podmioty trzecie. (kopia pisma w załączeniu). W związku z tym, jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z infrastruktury oświetleniowej zgodnie z art. 140 Kodeksu Cywilnego jest Tauron Dystrybucja S.A.
  Art. 67, ust. 1, pkt 1 lit. a ustawy Pzp (j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) stanowi: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej reki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zamówienie na świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Siemianowice Śląskie może zrealizować wyłącznie Tauron Dystrybucja S.A.
  Potencjał techniczny oraz nieskrępowany dostęp do sieci i urządzeń stanowi warunek konieczny do realizacji przedmiotowego zamówienia. Poza tym zgodnie
  z art. 222 § 2 Kodeksu Cywilnego, przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stany zgodnego z prawem oraz zaniechanie naruszeń. W związku z tym Zamawiający- Gmina Siemianowice Śląskie może udzielić zamówienia tylko jednemu wykonawcy z przyczyn technicznych oraz związanych z ochroną prawa własności.
  Wobec powyższego niniejsze zamówienie spełnia ustawowe przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.
  2. Uzasadnienie prawne: Art. 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).