Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEŚwiadczenie usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu oraz dzierżawa rozbudowy systemu telekomunikacyjnego…

Kalisz: Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu oraz dzierżawa rozbudowy systemu telekomunikacyjnego o moduł nagrywania rozmów wraz z systemem CallCenter i osprzętu sieciowego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 24150 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu , ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7651397, faks 062 7571323.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kalisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu oraz dzierżawa rozbudowy systemu telekomunikacyjnego o moduł nagrywania rozmów wraz z systemem CallCenter i osprzętu sieciowego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja zamówienia będzie polegała na:
I. URUCHOMIENIU ŁĄCZY:
W lokalizacji Szpitala przy ul. Poznańska 79:
– uruchomienie dwóch łączy PRA-ISDN 30B+D (dla 60 jednoczesnych połączeń) zrealizowanych na światłowodowym łączu Wykonawcy,
– uruchomienie trzech łączy symetrycznego dostępu do Internetu 1000Mbps/1000Mbps, z minimalnym SLA na poziomie 99,5% oraz minimum 10 adresami publicznymi IP, zrealizowanych na łączu światłowodowym zakończonym stykiem Ethernet.
W lokalizacji Szpitala przy ul. Toruńskiej 7:
– uruchomienie jednego łącza PRA-ISDN 30B+D (dla 30 jednoczesnych połączeń) zrealizowanego na światłowodowym łączu Wykonawcy.
II. DZIERŻAWIE ŁĄCZY:
Między obiema lokalizacjami Szpitala, tj. pomiędzy ul. Poznańską 79, a ul. Toruńską 7 – dzierżawa łącza światłowodowego składającego się z:
– podwójnego włókna światłowodowego,
– zakończeń po obu stronach włókna przełącznikami z 10 portami Gigabit ETH w tym 2 porty na moduły SFP oraz 2 wkładki SFP, po jednej do każdego przełącznika. Przełączniki muszą być zarządzalne, tj. umożliwiać ustawianie VLANów w standardzie 802.1Q. Dedykowana przepływność łącza: 1000Mbps/1000Mbps.
Między lokalizacjami Szpitala, tj. pomiędzy ul. Poznańską 79 a ul. Nowy Świat 40/42 – dzierżawa łącza światłowodowego składającego się z:
– podwójnego włókna światłowodowego,
– zakończeń po obu stronach włókna przełącznikami z 10 portami Gigabit ETH w tym 2 porty na moduły SFP oraz 2 wkładki SFP, po jednej do każdego przełącznika. Przełączniki muszą być zarządzalne tj. umożliwiać ustawianie VLANów w standardzie 802.1Q. Dedykowana przepływność łącza: 1000Mbps/1000Mbps.
Odbiór łączy przez Zamawiającego odbędzie się po ich 7-dniowym teście poprawności działania.
III. DOSTAWIE, MONTAŻU I KONFIGURACJI SYSTEMU NAGRYWANIA ROZMÓW ORAZ
DOSTAWIE OSPRZĘTU SIECIOWEGO ZGODNIE Z WYMOGAMI ZAWARTYMI SPECYFIKACJI FUNKCJONALNEJ I TECHNICZNEJ SYSTEMU NAGRYWANIA ROZMÓW
ORAZ OSPRZĘTU SIECIOWEGO ..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dotychczasowemu Wykonawcy, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zostało opisane w SIWZ – w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
  Powyższe będzie miało zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający zamówi rozszerzenie zakresu usługi o kolejne numery abonenckie ( wraz z niezbędnym osprzętem i infrastrukturą ).
  Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 5% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8, 72.40.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014r., poz. 243 z późn. zm.),

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy przedstawić wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – druk w załączeniu do siwz,
   Wykonawca do wykazu musi dołączyć dowody czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia może załączyć oświadczenie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca załączy do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Materiały zawierające opis techniczny oferowanego sprzętu oraz karty katalogowe producenta.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu do siwz,
2) wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – druk w załączeniu do siwz,
3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej koszulce dołączyć do oferty, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),
4) Plan Taryfowy Wykonawcy, według którego będą ratyfikowane usługi nie wymienione w Formularzu Cenowym,
5) oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt Q SIWZ,
6) pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,
7) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),
8) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywania zamówienia (w związku z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 0.96
 • 2 – Czas usunięcia awarii systemu telekomunikacyjnego – 0.02
 • 3 – Czas usunięcia awarii dostępu do internetu – 0.02

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian w umowie:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian.
Powyższa zmiana nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.
b) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
– wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
– zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt b będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca w terminie do 30 dni od ich wystąpienia zwróci się do Zamawiającego na piśmie o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
c) w wypadku zmniejszenia kosztów świadczenia usług poniżej poziomu cen określonych przez Wykonawcę w ofercie: zmiana cenników, planów taryfowych, ofert okresowych, itp.,
d) zmianę parametrów internetu na parametry korzystniejsze dla Zamawiającego lub zmiany wynikające z aktualnie obowiązującego u Wykonawcy Regulaminu świadczenia usług (niniejsze zmiany zostaną wprowadzone o ile istnieją warunki techniczne dla zmiany parametrów usługi),
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt c i d stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu aneksu z proponowaną zmianą z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego.
e) danych Wykonawcy, np.: zmianę adresu, osób kontaktowych, itp. Powyższa zmiana nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawcy powiadomi Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kalisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych (kondygnacja III – pokój nr 16).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zamawiającego (kondygnacja III, sektor D, pokój nr 10).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie