Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEsygn. akt 40/B/UU/2015 Odpompowywanie wód pochodzących z opadów atmosferycznych…

Gdańsk: sygn. akt 40/B/UU/2015 Odpompowywanie wód pochodzących z opadów atmosferycznych i roztopów z pasów drogowych ulic na terenie Miasta Gdańska.
Numer ogłoszenia: 24172 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 277284 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3412041, faks 058 3416758.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sygn. akt 40/B/UU/2015 Odpompowywanie wód pochodzących z opadów atmosferycznych i roztopów z pasów drogowych ulic na terenie Miasta Gdańska..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi polegającej na odpompowywaniu wód pochodzących z opadów atmosferycznych i roztopów z pasów drogowych ulic na terenie Miasta Gdańska w ilości 2500 m3. Usługa będzie obejmowała odpompowanie wód pochodzących z opadów atmosferycznych i roztopów zgromadzonych w pasach drogowych ulic na terenie Miasta Gdańska w różnych ich lokalizacjach przy wykorzystaniu samojezdnych wozów asenizacyjnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul.Jasielska 7B, 60-476 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 132300,00

  • Oferta z najniższą ceną: 132300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 132300,00

  • Waluta: PLN .