Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIETLZP/2-23/233/109/15 zakup i dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych

Opole: TLZP/2-23/233/109/15 zakup i dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych
Numer ogłoszenia: 14718 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342678 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. W. Witosa 26, 45-418 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4520114, faks 077 4520123, 077 4520121.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TLZP/2-23/233/109/15 zakup i dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych L.p Nazwa Ilość op 1 Worki na odpady szpitalne Wymiary 500×600 Grubość 0,03mm Matowe w kolorach: przeźroczysty, niebieski, czerwony, żółty, czarny, zielony (op=50szt) 20000 2 Worki na odpady szpitalne Wymiary 800x 1100 Grubość 0,05mm Matowe w kolorach: przeźroczysty, niebieski, czerwony, żółty, czarny, zielony (op=50szt) 24500 3 Worki na odpady skażone Matowe: kolor czerwony Wymiary: 900x 1100 Grubość: 0,05 mm (op=50szt) 1500 4 Worki na zwłoki czarne rozm. 900mmx2200 Grubość od 0,15 -0,18mm Zamykane na zamek, uchwyty boczne wzmocnione. W wyposażeniu dwie pary rękawic j.u. (op=50szt) 1300 5 Fartuch foliowy przedni typu zapaska zakładany na szyję wiązany na troki. Kolor mleczny Rozm. 800mmx1250mm Grubość 0,05mm (op=50szt) 1250 6 Reklamówka na obuwie z uszami Wymiary minimum 300mm x 600mm kolor matowy (op=50szt) 500 7 Woreczki foliowe 250x380mm (op=100 szt) folia LDPE 10 8 Woreczki foliowe 170x270mm (op=100 szt) folia LDPE 24 9 Woreczki foliowe 130x 200mm (op=100 szt) folia LDPE 24 10 Woreczki 14/4/32 (op=1000szt) folia HDPE 6 11 Woreczki 10/4/32 (op=1000szt) folia HDPE 4 12 Woreczki 18/4/40 (op=1000szt) folia HDPE 4 13 Woreczki 14/4/35 (op=1000szt) folia HDPE 4..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.82.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HELPLAST J.Hadasik- M.Helbig, ul. Powstańców Śl.11, 43-190 Mikołów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 556086,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 679717,68

  • Oferta z najniższą ceną: 679717,68 / Oferta z najwyższą ceną: 679717,68

  • Waluta: PLN .