Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY PRZEDBÓRZ Z INNYMI PODMIOTAMI

Przedbórz: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY PRZEDBÓRZ Z INNYMI PODMIOTAMI
Numer ogłoszenia: 24170 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 6136 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedbórz, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz, woj. łódzkie, tel. 044 7812261 do 65, faks 044 7812180.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY PRZEDBÓRZ Z INNYMI PODMIOTAMI.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna i bezimienna), ubezpieczeń komunikacyjnych w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Miejski, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz, 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 30, 97-570 Przedbórz, 3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz, 4. Miejski Dom Kultury, ul. Rynek 15, 97-570 Przedbórz, 5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych , Góry Mokre 94a, 97-570 Przedbórz, 6. Samorządowe Przedszkole, ul. Mostowa 39, 97-570 Przedbórz, 7. Zespół Szkolno-Gimnazjalny, ul. Mostowa 35a, 97-570 Przedbórz, 8. Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu Sp. z o.o., ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz, 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Częstochowska 25, 97-570 Przedbórz, 10. Muzeum Ludowe w Przedborzu, ul. Kielecka 9, 97-570 Przedbórz, 11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju, Gaj 1, 97-570 Przedbórz, 12. Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz. UWAGA: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dodatku nr 3 – Program Ubezpieczenia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114299,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 74724,00

 • Oferta z najniższą ceną: 74724,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86481,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Ubezpieczenia komunikacyjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 27A, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 61989,00

 • Oferta z najniższą ceną: 61989,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64465,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi, Oddział w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 27A, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6960,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5418,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5418,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5817,00

 • Waluta: PLN .