Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUbezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Tyskiego Sportu S.A

Tychy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Tyskiego Sportu S.A
Numer ogłoszenia: 23056 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5633 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Sport S.A., ul. Barona 30, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 733 01 86, faks 32 733 01 86.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Tyskiego Sportu S.A.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, a w szczególności: – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risk), – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Generali T.U.S.A., Regionalny Zespół Ubezpieczeń w Katowicach, ul. Jana III Sobieskiego 18, 40-082 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 36949,94

  • Oferta z najniższą ceną: 36949,94 / Oferta z najwyższą ceną: 48292,00

  • Waluta: PLN .