Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUbezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej…

Hajnówka: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Numer ogłoszenia: 8334 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 326354 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 684 26 79, faks 85 684 26 79.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, w następującym zakresie: ZADANIE 1 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu. ZADANIE 2 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. ZADANIE 3 1. Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów służbowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ubezpieczenie mienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A. Region Centralny, Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32670,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20283,00

 • Oferta z najniższą ceną: 20283,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30051,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Region Centralny, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej, ul. Suraska 3a, 15-950 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 686100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 698559,00

 • Oferta z najniższą ceną: 698559,00 / Oferta z najwyższą ceną: 698559,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: ubezpieczenia komunikacyjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 42222,00

 • Oferta z najniższą ceną: 42222,00 / Oferta z najwyższą ceną: 84996,00

 • Waluta: PLN .