Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUłożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych gminy Trąbki Wielkie o…

Trąbki Wielkie: Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych gminy Trąbki Wielkie o łącznej powierzchni 928 m2..
Numer ogłoszenia: 356100 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 339922 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, woj. pomorskie, tel. 058 6828323, faks 058 6828319.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych gminy Trąbki Wielkie o łącznej powierzchni 928 m2…

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych gminy Trąbki Wielkie o łącznej powierzchni 928 m2…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ROMAR Reszczyńscy spółka jawna,, Rokocin 2a, 83-200 Starogard Gdański, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73396,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 81892,63

 • Oferta z najniższą ceną: 81892,63 / Oferta z najwyższą ceną: 81892,63

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać tego samego rodzaju prace co w zamówieniu podstawowym tj ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych podwójnie zbrojonych na drogach gminnych. Przedmiot zamówienia uzupełniającego jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zachowana jest zgodność rodzaju zamówienia, ponieważ: – występuje spójność w obydwu zamówieniach w zakresie rodzaju przewidzianych do użycia materiałów – spójność w zakresie technologii wykonania – spójność w zakresie rodzaju wykonywanych robót, – spójność w zakresie minimalnych wymaganych parametrów technicznych wynikających z przepisów technicznych i norm. W związku z tym zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Ponadto uzasadnieniem dla udzielenia zamówienia uzupełniającego jest: 1. Nieprzekraczający termin 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego. 2. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. 3. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Zamawiający przewidział udzielanie zamówień uzupełniających w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że udzielenie przedmiotowego zamówienia jest zasadne i spełnia wszystkie przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)