Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUłożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych Gminy Trąbki Wielkie o…

Trąbki Wielkie: Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych Gminy Trąbki Wielkie o łącznej powierzchni ok 3 120,00 m2.
Numer ogłoszenia: 323220 – 2015; data zamieszczenia: 28.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 233648 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, woj. pomorskie, tel. 058 6828323, faks 058 6828319.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych Gminy Trąbki Wielkie o łącznej powierzchni ok 3 120,00 m2..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych, Gminy Trąbki Wielkie o łącznej powierzchni ok. 3 120,00 m2 . 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych Gminy Trąbki Wielkie w miejscowościach: Błotnia, Czerniewo, Ełganowo, Gołębiewo Wielkie, Łaguszewo, Kaczki, Klępiny, Kłodawa, Postołowo, Sobowidz, Warcz, Zaskoczyn o łącznej powierzchni ok. 3 120 m2 . 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 7, 7a, 8 i 9 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ROMAR Reszczyńscy spółka jawna, Rokocin 2a, 83-200 Starogard Gdański, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 257261,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 285285,61

  • Oferta z najniższą ceną: 285285,61 / Oferta z najwyższą ceną: 285285,61

  • Waluta: PLN .