Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUsługa dystrybucyjna energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pszczelnik

Siemianowice Śląskie: Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pszczelnik
Numer ogłoszenia: 348282 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji “Pszczelnik”, Park Pszczelnik 3, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, tel. 032 2280848, 2204352, faks 032 2280848

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pszczelnik.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pszczelnik przy standardach jakościowych obsługi oraz parametrach technicznych energii elektrycznej określonych w obowiązujących przepisach wykonawczych ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 z pózn. zm.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Pszczelnik zamierza udzielić zamówienia na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż usługi te mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Punkty poboru znajdują się na terenie Gminy Siemianowice Śląskie, która znajduje się w obszarze dystrybucji Tauron GZE sp. z o.o. Obecnie brak jest możliwości wyboru innego przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługi dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej (nabywca nie może wybrać sieci, którymi zostanie przesłana zakupiona energia).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Tauron Dystrybucja G.Z.E. S.A., ul. Portowa 14A, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.