Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUsługa kompleksowego ubezpieczenia Brzeskiego Centrum Medycznego

Brzeg: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Brzeskiego Centrum Medycznego
Numer ogłoszenia: 20826 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 9332 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4446521, faks 077 4446522.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Brzeskiego Centrum Medycznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów. PAKIET I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 3.Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów. 4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji. PAKIET II 1. Ubezpieczenia komunikacyjne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PZU S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 568000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 509000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 509000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 509000,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PZU S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 28238,00

 • Oferta z najniższą ceną: 28238,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28238,00

 • Waluta: PLN .