Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUSŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I…

Ustronie Morskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I POMOCNICZYMI
Numer ogłoszenia: 22062 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 343660 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 35 155 35, faks 94 35 155 97.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I POMOCNICZYMI.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Gminy Ustronie Morskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi w zakresie: Zadanie 1 a/ Odpowiedzialności Cywilnej Ubezpieczającego, b/ Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (wandalizmu), c/ Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, d/ Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, e/ Ubezpieczenia NNW członków OSP i młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, f/ Ubezpieczenia NNW sołtysów i inkasentów, g/ Ubezpieczenia NNW wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osób skierowanych do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy, osób skierowanych do prac publicznych i społecznie użytecznych h/ Ubezpieczenia łodzi i innego sprzętu wodnego (Uwaga: INNY OKRES UBEZPIECZENIA, NA SEZON tj. 20 czerwca -19 września, w każdym roku 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia), w poniższych terminach: dla pkt a/-g/ 24 miesiące w terminie: od 15.02.2016r. do 14.02.2018r. dla pkt h/ na sezon tj. 20 czerwca do 19 września w każdym roku 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Zadanie 2 Ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, NNW, AC/KR, Ass.), zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 8 do SIWZ – wykaz pojazdów. Termin zakończenia okresu ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ – wykaz pojazdów: 14.02.2018r. Polisy winny być wystawiane indywidualnie dla każdego z pojazdów, zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 8.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Ustronie Morskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW, ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 88000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 70988,00

 • Oferta z najniższą ceną: 70988,00 / Oferta z najwyższą ceną: 142917,55

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Ustronie Morskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓLKA AKCYJNA, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25130,00

 • Oferta z najniższą ceną: 25130,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36164,00

 • Waluta: PLN .