Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUsługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Żary o statusie miejskim.

Żary: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Żary o statusie miejskim.
Numer ogłoszenia: 352718 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 308284 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, Rynek 1-5/18, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. (068) 470 83 13, faks (068) 470 83 90.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Żary o statusie miejskim..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów. PAKIET I: Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 3. Ubezpieczenie
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie
wszystkich ryzyk 4. Ubezpieczenie w podróży PAKIET II: 1. Ubezpieczenia komunikacyjne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 255000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 273673,29

 • Oferta z najniższą ceną: 273673,29 / Oferta z najwyższą ceną: 340674,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • UNIQA TU SA, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 52020,00

 • Oferta z najniższą ceną: 52020,00 / Oferta z najwyższą ceną: 58040,00

 • Waluta: PLN .