Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUsługa organizacji wycieczki zimowej w miejscowości regionu Pieniny dla dzieci i młodzieży…

Lublin: Usługa organizacji wycieczki zimowej w miejscowości regionu Pieniny dla dzieci i młodzieży pracowników UMCS
Numer ogłoszenia: 24188 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 352206 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5375965, faks 081 5375965.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa organizacji wycieczki zimowej w miejscowości regionu Pieniny dla dzieci i młodzieży pracowników UMCS.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży pracowników UMCS w Lublinie. Planowana maksymalna liczba uczestników (dzieci): po 55 osób w dwóch turnusach, minimalna liczba uczestników (dzieci): po 40 osób w dwóch turnusach. Przedział wiekowy uczestników: I turnus: 8 – 13 lat i II turnus: 14 – 18 lat.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo STANPOL
    Przytuła Stanisław, ul. Stefanii Pawlak 3,, 21-010 Łęczna, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 101090,00

  • Oferta z najniższą ceną: 101090,00 / Oferta z najwyższą ceną: 164890,00

  • Waluta: PLN .