Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUsługa polegające na serwisie technicznym systemu informatycznego eksploatowanego w Szpitalu

Bydgoszcz: Usługa polegające na serwisie technicznym systemu informatycznego eksploatowanego w Szpitalu
Numer ogłoszenia: 17904 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy , ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3655352, 3655521, 3655296, faks 052 3655752.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biziel.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegające na serwisie technicznym systemu informatycznego eksploatowanego w Szpitalu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia w zakresie systemów informatycznych eksploatowanych w Szpitalu:
Grupa 1 – Dostęp do uaktualnień systemu SIMPLE ERP, oraz sprawowanie usług serwisu technicznego przez okres 12 miesięcy. Grupa 2 – Dostęp do nowych wersji Planowanie Pracy oraz sprawowanie usług serwisu technicznego przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Grupa 3 – Dostęp do uaktualnień systemu Obieg Spraw i Dokumentów BOS oraz sprawowanie usług serwisu technicznego przez okres 24 miesięcy.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny – dotyczy grupy 1,2,3.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny – dotyczy grupy 1,2,3.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny – dotyczy grupy 1,2,3.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny – dotyczy grupy 1,2,3.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny – dotyczy grupy 1,2,3.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie o podwykonawcach. 2.Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biziel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok. nr 018, Cena SIWZ 10 zł brutto.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy w Kancelarii Szpitala lok. nr 46A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Nr sprawy NZZ/03/D/16. 2.Otwarcie ofert: Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia lok Nr 018 -niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy w dniu: 03.02.2016 r. o godzinie: 12:00.
3. Pracownicy uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami: Krzysztof Nowakowski, Dział Informatyki, (52) 36-55-200, Kajetan Kliszewski, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (52) 36-55-295. 4. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 07:30 – 15:00, e-mail – przetargi@biziel.pl, NIP 9532582266, REGON: 340517145.
5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna, że warunki są spełnione jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie
wyszczególnione w Sekcji III 4.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie Wykonawca – spełnia albo nie spełnia poszczególne warunki w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu. Z treści oświadczenia musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnił. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie oceniał łączne spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu.
6. Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
6.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
6.2.W przypadku, o którym mowa w ppkt. 6.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.3.Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać wskazanie: ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie.
6.4. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców.
6.5. W przypadku gdy kilku Wykonawców składa ofertę wspólną, do oferty należy załączyć:
a) dokumenty i oświadczenia wymienione w Sekcji III 4.2 i III 4.4 wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców,
b) wspólny formularz oferty oraz oświadczenie wymienione w Sekcji III 4.1 podpisane przez ustanowionego pełnomocnika.
6.6. Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy współpracy, która musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia.
6.7. W formularzu oferty należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie oceniał łączne spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu.
7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III 4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy określone w Sekcji III 4.3.1 stosuje się odpowiednio.
8. Udostępnienie oraz cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia
8.1. SIWZ jest dostępna w formie pisemnej i elektronicznej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, do dnia składania ofert włącznie.
8.2. Formę pisemną SIWZ po złożeniu pisemnego wniosku (osobiście lub faksem) można odebrać w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok. Nr 018 – niski parter, w godzinach 9.00 -14.30 od poniedziałku do piątku w dni robocze po okazaniu dowodu wpłaty dokonanej w kasie Szpitala (Kasa czynna od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach: 8:00 – 10:30, 12:30-14:30). Zapłata w formie gotówki. SIWZ na żądanie może zostać przesłana pocztą lub firmą kurierską za pobraniem + koszty przesyłki które ponosi wykonawca.
8.3. SIWZ na wniosek zostanie przekazana w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania wniosku.
8.4. Cena 1 egzemplarza kopii SIWZ wynosi 10 zł brutto, płatne gotówką lub za pobraniem.
8.5. SIWZ nieodpłatnie można pobrać w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego – www.biziel.pl
9. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów. 12. Numer kategorii usług – 7.
13.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
13.1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert.
13.2. Ocena ofert nastąpi na podstawie kryteriów podanych poniżej, przy czym za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą liczbę procent.
13.3. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
13.3.1.W zakresie grupy 1 i 2:
Nazwa kryterium Waga kryterium
Cena. 90%.
Reakcja na zgłoszenie awarii. 5%.
Czas usunięcia awarii. 5%.
Sposób oceniania ofert:
A) – Kryterium: cena – wskaźnik C – obliczony będzie według wzoru:
C = ( Cn / Cb ) x 90 [ % ].
Gdzie:
Cn – cena brutto najtańszej oferty.
Cb – cena brutto badanej oferty.
B) – Kryterium: reakcja na zgłoszenie awarii (serwis) – wskaźnik R – obliczony będzie według wzoru:
R = ( Rp / Rmax ) x 5 [ % ].
Gdzie:
Rp – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę.
Rmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium.
Ilość punktów przyznawanych w ramach Rp:
1) Reakcja na zgłoszenie awarii (serwis) do 4 godzin – 0 pkt.
2) Reakcja na zgłoszenie awarii (serwis) do 3 godzin – 15 pkt.
3) Reakcja na zgłoszenie awarii (serwis) do 2 godzin – 60 pkt.
4) Reakcja na zgłoszenie awarii (serwis) do 1 godziny – 100 pkt.
Uwaga
Każde zmniejszenie czasu reakcji na zgłoszenie awarii może nastąpić tylko w pełnych godzinach.
W ramach kryterium reakcja na zgłoszenie awarii wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt=5%.
C) – Kryterium: czas usunięcia awarii – wskaźnik U – obliczony będzie według wzoru:
U = ( Up / Umax ) x 5 [ % ].
Gdzie:
Up – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę.
Umax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium.
Ilość punktów przyznawanych w ramach Up:
1) Czas usunięcia awarii do 24 godzin- 0 pkt.
2) Czas usunięcia awarii do 18 godzin- 15 pkt.
3) Czas usunięcia awarii do 12 godzin- 60 pkt.
4) Czas usunięcia awarii do 6 godzin- 100 pkt.
Każde zmniejszenie reakcji czasu usunięcia awarii może nastąpić tylko w pełnych godzinach.
W ramach kryterium czas usunięcia awarii wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt=5%.
D) – Ocena oferty – wskaźnik O obliczony będzie według wzoru:
O = C + R + U.
Gdzie:
O – ocena oferty.
C – cena.
R – reakcja na zgłoszenie awarii.
U – czas usunięcia awarii.
13.3.2.W zakresie grupy 3:
Nazwa kryterium Waga kryterium
Cena. 90%.
Reakcja na zgłoszenie awarii poziomu krytycznego. 6%.
Reakcja na zgłoszenie awarii poziomu średniego. 4%.
Sposób oceniania ofert:
A) – Kryterium: cena – wskaźnik C – obliczony będzie według wzoru:
C = ( Cn / Cb ) x 90 [ % ].
Gdzie:
Cn – cena brutto najtańszej oferty.
Cb – cena brutto badanej oferty.
B) – Kryterium: reakcja na zgłoszenie awarii poziomu krytycznego – wskaźnik Z – obliczony będzie według wzoru:
Z = ( Zk / Zmax ) x 6 [ % ].
Gdzie:
Zk – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę.
Zmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium.
Ilość punktów przyznawanych w ramach Zk:
1) Reakcja na zgłoszenie awarii do 12 godzin – 0 pkt.
2) Reakcja na zgłoszenie awarii do 9 godzin – 40 pkt.
3) Reakcja na zgłoszenie awarii do 4 godzin – 100 pkt.
Uwaga
Każde zmniejszenie czasu reakcji na zgłoszenie awarii może nastąpić tylko w pełnych godzinach.
W ramach kryterium reakcja na zgłoszenie awarii poziomu krytycznego wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt=6%.
C) – Kryterium: reakcja na zgłoszenie awarii poziomu średniego – wskaźnik A – obliczony będzie według wzoru:
A = ( As / Amax ) x 4 [ % ].
Gdzie:
As – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę.
Amax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium.
Ilość punktów przyznawanych w ramach As:
1) Reakcja na zgłoszenie awarii – 2 dni robocze – 0 pkt.
2) Reakcja na zgłoszenie awarii – 1 dzień roboczy – 100 pkt.
Uwaga
Każde zmniejszenie czasu reakcji na zgłoszenie awarii może nastąpić tylko w pełnych godzinach.
W ramach kryterium reakcja na zgłoszenie awarii poziomu średniego wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt=4%.
D) – Ocena oferty – wskaźnik O obliczony będzie według wzoru:
O = C + Z + A.
Gdzie:
O – ocena oferty.
C – cena.
Z – Reakcja na zgłoszenie awarii poziomu krytycznego.
A – Reakcja na zgłoszenie awarii poziomu średniego.
Uwaga:
Wszystkie kryteria oceny ofert będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb, tj: jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie równa 5 lub więcej to zostanie zaokrąglona w górę, jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie mniejsza niż 5 to zostanie zaokrąglona w dół.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Grupa 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostęp do uaktualnień systemu SIMPLE ERP, oraz sprawowanie usług serwisu technicznego przez okres 12 miesięcy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Reakcja na zgłoszenie awarii – 5
  • 3. Czas usunięcia awarii – 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Grupa 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostęp do nowych wersji Planowanie Pracy oraz sprawowanie usług serwisu technicznego przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Reakcja na zgłoszenie awarii. – 5
  • 3. Czas usunięcia awarii. – 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Grupa 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostęp do uaktualnień systemu Obieg Spraw i Dokumentów BOS oraz sprawowanie usług serwisu technicznego przez okres 24 miesięcy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Reakcja na zgłoszenie awarii poziomu krytycznego. – 6
  • 3. Reakcja na zgłoszenie awarii poziomu średniego. – 4