Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUsługa ratownictwa wodnego na terenie Klimontowskiego Centrum Aktywności Rodzinnej

Sosnowiec: Usługa ratownictwa wodnego na terenie Klimontowskiego
Centrum Aktywności Rodzinnej

Numer ogłoszenia: 23122 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu , ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 266 34 26, faks 32 266 63 41.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.sosnowiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ratownictwa wodnego na terenie Klimontowskiego
Centrum Aktywności Rodzinnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Przedmiotem zamówienia jest usługa ratownictwa wodnego polegająca na prowadzeniu działań ratowniczych, w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. Usługa będzie świadczona w miejscu wykorzystywanym do kąpieli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
B. Miejscem realizacji usługi ratownictwa wodnego jest Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej mieszczące się przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 99 w Sosnowcu. Wymiary niecki basenowej : 24,93 m x 8,97 m, głębokość: 80-200 cm (rysunek niecki stanowi zał. 1a do SIWZ).
C. Pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 6:00 do 23:00, za wyjątkiem dni wolnych od pracy określonych szczegółowo w zarządzeniu dyrektora MOSiR nr 87/2015 w sprawie ustalenia dostępności obiektów w dniach ustawowo wolnych od pracy i w okresie świąteczno-noworocznym. Link do zarządzenia: http://www.mosir.sosnowiec.pl/bip/zarzadzenia-dyrektora/zarzadzenia-dyrektora-miejskiego-osrodka-sportu-i-rekreacji-w-sosnowcu-wprowadzone-w-2015-roku.html.
D. Szczegółowy zakres usługi obejmuje:
a. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni, organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia,
b. zapewnienie właściwej obsady i koordynacji pracy ratowników,
c. zapewnienie warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz utworzenie stanowisk do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego.
d. zapewnienie stałej kontroli chronionych obszaru wodnego przez uprawnionych ratowników,
e. wyposażenie chronionych obiektów w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenie sygnalizacyjne
i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne,
f. oczyszczanie powierzchni dna basenu z wszelkich przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia lub życia,
g. kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,
h. reagowanie na wszelkie przypadki naruszenia regulaminów obowiązujących na terenie pływalni ,
i. wpisywanie na tablicach informacji o temperaturze wody, temperaturze powietrza oraz innych danych,
j. bieżące prowadzenie dzienników pracy na trenie wszystkich obiektów,
k. wyposażenie wszystkich ratowników w stroje i gwizdki,
l. ścisła współpraca z kierownikiem pływalni oraz niezwłoczne informowanie go o każdym zdarzeniu wymagającym interwencji.
m. udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrywanie ran i urazów, oraz wzywanie służb medycznych lub ratunkowych,
n. współpraca z odpowiednimi służbami medycznymi oraz porządkowymi,
o. realizowanie programu zadań wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 2011, 208, poz. 1240, rozdział 3, art. 14, ust. 1, pkt. 2).
E. Ze względów organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych, konieczności wprowadzenia przerw technologicznych, zamawiający uprawniony jest do ograniczenia ilości usług świadczonych przez wykonawcę. W tym celu zamawiający legitymuje się prawem odwołania usług w godzinach i okresach przez siebie określonych..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.00.00-3, 75.25.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Niewymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011, Nr 208, poz. 1240 ze zmianami).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi ratownictwa wodnego na kąpieliskach lub pływalniach.
   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, według formuły spełnia- nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.sosnowiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MOSIR Sosnowiec, ul. 3 Maja 41, zespół ds. administracyjnych i zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 09:00, miejsce: MOSIR Sosnowiec, ul. 3 Maja 41, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie