Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUsługa świadczenia dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Muzeum Narodowego w Kielcach

Kielce: Usługa świadczenia dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Muzeum Narodowego w Kielcach
Numer ogłoszenia: 14622 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286100 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Kielcach, Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3444014, faks 041 3448261.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa świadczenia dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Muzeum Narodowego w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Muzeum Narodowego w Kielcach, do następujących punktów poboru:
a) przy ul. Rynek 3, 25-303 Kielce
– grupa taryfowa C21
– grupa przyłączeniowa IV
– moc przyłączeniowa 98,0 kW
b) przy ul Orlej 3, 25-514 Kielce
– grupa taryfowa C21
– grupa przyłączeniowa IV
– moc przyłączeniowa 50 kW
c) przy ul. Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce – Dawny Pałac Biskupów Krakowskich – parter
– grupa taryfowa C21
– grupa przyłaczeniowa IV
– moc przyłaczeniowa 60 kW
d) przy ul. Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce – Dawny Pałac Biskupów Krakowskich – Skrzydło południowe
– grupa taryfowa C11
– grupa przyłączeniowa V
– moc przyłączeniowa 40 kW
e) przy ul. Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce – Dawny Pałac Biskupów Krakowskich – Skrzydło północne
– grupa taryfowa C11
– grupa przyłączeniowa V
– moc przyłączeniowa 40 kW
f) przy ul. Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce – Dawny Pałac Biskupów Krakowskich – piwnice
– grupa taryfowa C11
– grupa przyłączeniowa V
– moc przyłączeniowa 15 kW
g) rzy ul. Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce – budynek pomocniczy
– grupa taryfowa C11
– grupa przyłączeniowa V
– moc przyłączeniowa 15 kW
h) przy ul. Aleja Lipowa 24, Oblęgorek, poczta 26-067 Strawczyn (Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku)
– grupa taryfowa C21
– grupa przyłączeniowa IV
– moc przyłączeniowa 40kW

Dystrybucja energii elektrycznej odbywać się powinna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 404816,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 497923,68

 • Oferta z najniższą ceną: 497923,68 / Oferta z najwyższą ceną: 497923,68

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Dystrybucja energii elektrycznej do punktów poboru energii Muzeum Narodowego w Kielcach (transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi) może odbywać się tylko za pomocą sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna, al. Marszałka J. Piłsudskiego 54, 26-110 Skarżysko – Kamienna. Przedsiębiorstwo to działa w obszarze monoplou naturalnego i Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z Operatorem sieci dystrybucyjnej na danym terenie.