Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUsługa ubezpieczenia statków powietrznych oraz OC Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych…

Dęblin: Usługa ubezpieczenia statków powietrznych oraz OC Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
Numer ogłoszenia: 18868 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie , ul. Dywizjonu 303 35, 08-521 Dęblin, woj. lubelskie, tel. 81 551 74 53, faks 81 551 74 52.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wsosp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia statków powietrznych oraz OC Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

CZĘŚĆ PIERWSZA
1. Ubezpieczenie statków powietrznych od uszkodzeń i zniszczenia – AEROCASCO
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
a) odpowiedzialność cywilna użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich innych niż pasażerowie lub podróżni (OC użytkownika),
b) odpowiedzialność cywilna przewoźnika wobec pasażerów lub podróżnych oraz ich bagażu i rzeczy osobistych (OC przewoźnika) – z wyłączeniem bagażu i rzeczy osobistych
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW

CZĘŚĆ DRUGA
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność lotniczą w zakresie szkolenia lotniczego
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z kształceniem teoretycznym w specjalnościach lotniczych i naziemnym szkoleniem na symulatorach i trenażerach

CZĘŚĆ TRZECIA
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.41.40-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151 wraz z poź. zm.) w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia
   Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5 SIWZ dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wymienionych w pkt. 6. 1 SIWZ. Treść załączonych dokumentów musi jednoznacznie wskazywać na fakt, iż Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku.
   Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wymienionych w pkt. 6. 1 SIWZ. Treść załączonych dokumentów musi jednoznacznie wskazywać na fakt, iż Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku.
   Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wymienionych w pkt. 6. 1 SIWZ. Treść załączonych dokumentów musi jednoznacznie wskazywać na fakt, iż Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku.
   Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wymienionych w pkt. 6. 1 SIWZ. Treść załączonych dokumentów musi jednoznacznie wskazywać na fakt, iż Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151 wraz z poź. zm.), na dzień 31.12.2014 roku lub późniejszy wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%.
   Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wymienionych w pkt. 6. 1 SIWZ. Treść załączonych dokumentów musi jednoznacznie wskazywać na fakt, iż Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Poprawnie wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 i/lub 6 i/lub 7 do SIWZ.
2. Oryginał lub podpisaną i potwierdzoną formułą Za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa osoby/osób podpisujących ofertę.
3. Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) – wymóg dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń, które są przedmiotem postępowania, za wyjątkiem ubezpieczeń obowiązkowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej.
1.1 . Zmiana postanowień umowy wynikających z treści oferty jest możliwa tylko na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych według poniższych warunków i dotyczyć może w szczególności:
a) rodzaju i zakresu ubezpieczenia jakie mogą wynikać ze zmian obowiązujących przepisów prawnych i/lub istotnych z uwagi na charakter działalności Zmawiającego stosunków umownych, które obligują go do zawarcia innego rodzaju ubezpieczenia niż przewidziane w umowie,
b) rezygnacji lub zmiany zawartej umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia w wyniku zmian organizacyjnych/strukturalnych/ własnościowych / formy prawnej / przekształceń po stronie Zamawiającego,
c) harmonogramu płatności i wysokości poszczególnych rat składki,
d) rozszerzenia lub ograniczenia zakresu prowadzonej działalności,
e) zmiany wysokości należnego wynagrodzenia w odniesieniu do zobowiązań niezrealizowanych w przypadku:
– ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT w odniesieniu do usługi objętej umową.
1.2. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
1.3. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zostaną wprowadzone w formie aneksów do umowy na pisemny wniosek Zamawiającego.
1.4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
– zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
– zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://brokersunion.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Brokers Union Sp. z o.o., ul. Ślężna 112B/U8 6, 53-111 Wrocław;
e-mail: a.giera@brokersunion.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2016 godzina 13:30, miejsce: Brokers Union Sp. z o.o., ul. Ślężna 112B/U8 6, 53-111 Wrocław.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
W przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawarcie umów ubezpieczenia nie będzie się wiązało z uzyskaniem przez Zamawiającego członkostwa w TUW, a w szczególności – ze zobowiązaniem Zamawiającego do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa na rzecz Zamawiającego z tytułu ubezpieczeń.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ PIERWSZA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ubezpieczenie statków powietrznych od uszkodzeń i zniszczenia – AEROCASCO
  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  c) odpowiedzialność cywilna użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich innych niż pasażerowie lub podróżni (OC użytkownika),
  d) odpowiedzialność cywilna przewoźnika wobec pasażerów lub podróżnych oraz ich bagażu i rzeczy osobistych (OC przewoźnika) – z wyłączeniem bagażu i rzeczy osobistych
  3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.41.40-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 97
  • 2. Dodatkowe warunki ubezpieczenia – 3

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ DRUGA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność lotniczą w zakresie szkolenia lotniczego
  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z kształceniem teoretycznym w specjalnościach lotniczych i naziemnym szkoleniem na symulatorach i trenażerach.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 97
  • 2. Dodatkowe warunki ubezpieczenia – 3

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚĆ TRZECIA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 97
  • 2. Dodatkowe warunki ubezpieczenia – 3