Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUsługa wyczarterowania statku STS Fryderyk Chopin w terminie 14.08.2016 – 28.08.2016 r….

Łódź: Usługa wyczarterowania statku STS Fryderyk Chopin w terminie 14.08.2016 – 28.08.2016 r. na potrzeby rejsu szkoleniowego dla studentów z Regionu Morza Bałtyckiego.
Numer ogłoszenia: 24204 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6313700, faks 042 6365663.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wyczarterowania statku STS Fryderyk Chopin w terminie 14.08.2016 – 28.08.2016 r. na potrzeby rejsu szkoleniowego dla studentów z Regionu Morza Bałtyckiego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wyczarterowania statku STS Fryderyk Chopin w terminie 14.08.2016 – 28.08.2016 r. na potrzeby rejsu szkoleniowego dla studentów z Regionu Morza Bałtyckiego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.65.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 3 Oceans Sp. z o.o., ul. Koszykowa 3 m. 60, 00-564 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121125,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 121125,00

 • Oferta z najniższą ceną: 121125,00 / Oferta z najwyższą ceną: 121125,00

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uniwersytet w Uppsali jest koordynatorem programu The Baltic University Programme, Uppsala University, Villavägen 16, 752 36 Uppsala, Szwecja, w ramach którego przeprowadzony zostanie rejs szkoleniowy dla studentów z Regionu Morza Bałtyckiego. The Baltic University Programme wybrał jako wykonawcę zamówienia firmę 3Oceans Spółka z o. o., ul. Koszykowa 3 lok.160, 00-564 Warszawa – właściciela statku STS Fryderyk Chopin. The Baltic Univesity Programme, jako czarterujący statek, podpisał umowę z firmą 3Oceans Spółka z o. o., ul. Koszykowa 3 lok.160, 00-564 Warszawa wskazując ją jako Wykonawcę zamówienia oraz z Politechniką Łódzką Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska – Baltic University Programme Centre for Poland wskazując ją jako płatnika i przekazując jej środki finansowe Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1)a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) udzielenie zamówienia z wolnej ręki ze względu na to, że dostawa może być dokonana przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych (organizacyjnych) o obiektywnym charakterze