Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUsługi sprzątania i utrzymania porządku, oraz innych usług związanych z utrzymaniem czystości…

Rzeszów: Usługi sprzątania i utrzymania porządku, oraz innych usług związanych z utrzymaniem czystości obiektów stanowiących siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przy ulicy Hanasiewicza 21.
Numer ogłoszenia: 9188 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330478 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 21, 35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 850 46 71, faks 17 850 46 77.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sprzątania i utrzymania porządku, oraz innych usług związanych z utrzymaniem czystości obiektów stanowiących siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przy ulicy Hanasiewicza 21..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi sprzątania i utrzymania porządku, oraz innych usług związanych z utrzymaniem czystości obiektów stanowiących siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przy ulicy Hanasiewicza 21..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PHU GARDA Zbigniew Kalamarz, ul.Płk K.Iranka Osmeckiego, 35-506 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122199,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 57564,00

  • Oferta z najniższą ceną: 57564,00 / Oferta z najwyższą ceną: 163983,00

  • Waluta: PLN .