Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUSŁUGI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WIOŚ KATOWICE.

Katowice: USŁUGI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WIOŚ KATOWICE.
Numer ogłoszenia: 16836 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 352352 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice, woj. śląskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WIOŚ KATOWICE..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie 37 pojazdów samochodowych stanowiących własność WIOŚ Katowice w następującym zakresie: – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia autocasco z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży, – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, – ubezpieczenie auto assistance. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Szczegółowym zakresie ubezpieczenia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 76870,47

  • Oferta z najniższą ceną: 76870,47 / Oferta z najwyższą ceną: 86832,00

  • Waluta: PLN .