Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUsługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych z kompleksów szpitalnych USK…

Łódź: Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych z kompleksów szpitalnych
USK im. WAM – CSW w Łodzi – 22/PN/ZP/U/2016

Numer ogłoszenia: 20930 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów , ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6393452, 6393458, faks 42 6393452.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.umed.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych z kompleksów szpitalnych
USK im. WAM – CSW w Łodzi – 22/PN/ZP/U/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych z kompleksów szpitalnych USK im. WAM-CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, Plac Hallera 1, Sterlinga 1/3, Pieniny 30, Wierzbowej 38 i Pomorskiej 251 – wg ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 , j.t. ze zm.) o kodzie 18 01 01 , 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 10* wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1923) z podziałem na 4 Pakiety..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.33.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 19.02.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w art. 22 ust. 1, pkt. 1 uPzp, jeżeli Wykonawca posiada aktualne zezwolenie wydane w formie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem /wywóz (odbiór i transport) oraz utylizacja odpadów o kodach wyszczególnionych w zamówieniu, tj. aktualne zezwolenie wydane w formie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodach odpadów wyszczególnionych w zamówieniu; decyzja musi być wydana zgodnie z zapisami art. 41 ustawy o odpadach

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w art. 22 ust. 1, pkt. 4 uPzp, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowe i OC kontraktowe) z tytułu szkód rzeczowych i osobowych i ich następstw na sumę min. 100 000 zł w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej będącej przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin płatności – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
2.1. zmianę ceny przedmiotu zamówienia w zakresie przewidzianym umową w przypadku gdy:
2.1.1. nastąpi obniżka ceny, promocja bądź wystąpią inne czynniki skutkujące obniżką ceny usługi;
2.1.2. nastąpi zmiana stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Cena netto pozostaje bez zmian;
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej z 7 – dniowym wyprzedzeniem o tej zmianie.
2.2. zmianę organizacyjną po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego w szczególności w przypadku gdy nastąpi zmiana adresu siedziby firmy, siedziby serwisu (jeżeli dotyczy), zmiana adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy.
2.3. w przypadku istotnych zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego niezależnych od Niego, Zamawiający może rozwiązać umowę w części (dotyczy poszczególnych lokalizacji, określonych w
§ 3 umowy ) lub w całości z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2.4. zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia (w przypadku umowy obejmującej różne lokalizacje) na zasadzie ich uzupełnienia, wymiany lub przeniesienia do innej lokalizacji, przy jednoczesnym zachowaniu wartości umowy oraz kategorii odpadów- w przypadku gdy nastąpi zmiana w zakresie ilości odpadów przeznaczonych do utylizacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.usk.umed.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2016 godzina 10:00, miejsce: SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 -1. Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych z kompleksów szpitalnych USK im. WAM-CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, Plac Hallera 1, Sterlinga 1/3 i Wierzbowej 38.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Łączna szacunkowa ilość kg odpadów o kodach: 18 01 01; 18 01 02 *; 18 01 03* w Pakiecie nr 1:189 000,00.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.33.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin płatności – 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 – Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych z kompleksu szpitalnego USK im. WAM-CSW w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Łączna szacunkowa ilość kg odpadów o kodach:18 01 02 *;18 01 03* w Pakiecie nr 2: 105 000,00.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.33.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin płatności – 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 – Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych z kompleksu szpitalnego USK im. WAM-CSW w Łodzi przy ul. Pieniny 30.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Łączna szacunkowa ilość kg odpadów o kodach: 18 01 03* w Pakiecie nr 3: 31 500,00.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.33.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin płatności – 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 – Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych z kompleksu szpitalnego USK im. WAM-CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Łączna szacunkowa ilość kg odpadów o kodach:18 01 06 *; 18 01 10* w Pakiecie nr 4:.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.33.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin płatności – 10