Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEUsługi z zakresu zagospodarowania obwodów łowieckich, gospodarki łąkowo-rolnej w OHZ Nadleśnictwa Bierzwnik…

Bierzwnik: Usługi z zakresu zagospodarowania obwodów łowieckich, gospodarki łąkowo-rolnej w OHZ Nadleśnictwa Bierzwnik w roku 2016.
Numer ogłoszenia: 24166 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Bierzwnik , ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7680058, faks 095 7680121.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_bierzwnik

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna Nieposiadająca Osobowości Prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi z zakresu zagospodarowania obwodów łowieckich, gospodarki łąkowo-rolnej w OHZ Nadleśnictwa Bierzwnik w roku 2016..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 pakiety: 1 pakiet to zagospodarowanie obwodów łowieckich w ujęciu ilościowym przedstawia się następująco: Godziny ręczne łącznie (nh i h) 3494,00, Godziny mechaniczne łącznie (nh i h)1002,00, Uprawa poletek łowieckich(orka, bronowanie, siew nawozu, siew zboża)-SIEW-ZBOZ Ha 6,99, Wykonanie zwyżek szt. 5,00, Wykonanie ambon Szt. 10,00, Wykonanie lizawek Szt.90,00, Uprawa poletek łowieckich(grabienie, balotowanie, zwiezienie)-KOSZ-MIESZ Ha7,75
Prace zlokalizowane są na terenie Nadleśnictw: Bierzwnik (OHZ nr 246) i Głusko (OHZ nr 1). W ich skład wchodzą następujące czynności:
Rozwożenie karmy, soli,Uprawa poletek łowieckich (bez zbioru),
Budowa nowych urządzeń:
– Zwyżka (materiały Wykonawcy) wg. wzoru Zamawiającego w zał. 10,
– Ambona (materiał Wykonawcy) wg. wzoru Zamawiającego zał.11
– Lizawki (materiały Zamawiającego)-usługa obejmuje: korowanie, transport drewna, wycięcie prostokąta wewnątrz lizawki i miejsc do ściekania soli, korowanie na biało, transport do miejsca wyznaczonego, stabilne wkopanie na głębokość 70cm, napełnienie solą.
d) Konserwacja urządzeń łowieckich (Materiały wykonawcy),
e) Zabezpieczanie upraw rolnych,
f) Uprawa roli ( orka, siew, nawożenie itp.).
g) Inne dotyczące zagospodarowania obwodów
Pakiet nr 2 to usług z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej.
Koszenie bez zbioru(murawa): KOSZ-MIESZ ha 6,54
Siew zbóż(orka, bronowanie, siew nawozu, siew zboża): SIEW-ZBOZ ha 5,30
Koszenie, grabienie, balotowanie, zwiezienie: KOSZ-TRAW ha 56,84
Godziny ręczne łącznie (nh i h) 80
Godziny mechaniczne łącznie (nh i h) 16
Prace zlokalizowane są na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik. W ich skład wchodzą m in. następujące czynności:
a) Koszenie łąk( koszenie mechaniczne wysokość koszenia 5-15cm, koszenie od środka na zewnątrz koszonej powierzchni, grabienie mechaniczne ,balotowanie lub kostkowanie, uprzątnięciem biomasy poza granice łąki, transport siana, składowanie w stogach lub balotach w miejscu wskazanym przez leśniczego w terminie 2 tygodni po pokosie).
b) Uprawa roli ( orka, siew, nawożenie itp.).

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Powtórzenie prac zamówienia podstawowego w ilości 50% zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Jest wymagane. Dla pakietu Nr 1-1500zł, Nr 2- 500zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykonawca: Pakiet Nr 1 a) posiadania wiedzy i doświadczenia; na spełnienie tego warunku wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi obejmującej wykonanie prac z zakresu będącego przedmiotem postępowania na kwotę nie mniejszą niż 70 000 zł (brutto), Pakiet Nr 2 a) posiadania wiedzy i doświadczenia; na spełnienie tego warunku wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi obejmującej wykonanie prac z zakresu będącego przedmiotem postępowania na kwotę nie mniejszą niż 40 000 zł (brutto),

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykonawca: Pakiet Nr 2 b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; na spełnienie tego warunku wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej 1 ciągnikiem rolniczym oraz sprzętem rolniczym: pług rolniczy, przyczepa rolnicza, brona talerzowa, rozrzutnik do nawozu, kosiarka rotacyjna, siewnik, kultywator, urządzenie do balotowania. Ciągnik rolniczy powinien posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego oraz posiadać ubezpieczenie OC i NW.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Poświadczenie- Oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o których mowa ppkt. 1) W przypadku gdy Zamawiający (Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik) jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w ppkt 1, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług,określone w §1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. ws rodzajów dokumentów , jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Doświadczenie – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach: zmiana zakresu i sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy w przypadkach: a) zmiana przepisów prawa lub zasad dotyczących wykonywania usług wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, w szczególności przepisów i zasad określonych w pkt 3.5. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar, huraganowe wiatry,
c) zastosowania nowych technologii lub zmiany technologii usług jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspiesza realizację, obniża koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy, zwiększa użyteczność Przedmiotu Umowy lub uzasadniona jest zmianą warunków przyrodniczych lub uzasadnionym interesem gospodarczym Stron,
2) ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy z uwagi na ograniczenie zakresu prac spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi;
3) zmiana lokalizacji wykonania poszczególnych usług z uwagi na zmianę granic administracyjnych leśnictwa;
4) zmiana w zakresie możliwości powierzenia podwykonawcy wykonania usług, które nie były przeznaczone do podwykonania w treści oferty wykonawcy lub zmiana zakresu usług przeznaczonych do podwykonania – na wniosek wykonawcy, uzasadniony jego interesem gospodarczym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_bierzwnik
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet Nr 1- Usługi z zakresu zagospodarowania obwodów łowieckich w OHZ Nadleśnictwa Bierzwnik w roku 2016.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Godziny ręczne łącznie (nh i h) 3494,00
  Godziny mechaniczne łącznie (nh i h) 1002,00
  Uprawa poletek łowieckich(orka, bronowanie, siew nawozu, siew zboża)-SIEW-ZBOZ Ha 6,99
  Wykonanie zwyżek Szt. 5,00
  Wykonanie ambon Szt. 10,00
  Wykonanie lizawek Szt. 90,00
  Uprawa poletek łowieckich(grabienie, balotowanie, zwiezienie)-KOSZ-MIESZ Ha 7,75.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Doświadczenie – 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet Nr 2 Usługi z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej w OHZ Nadleśnictwa Bierzwnik w roku 2016.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszenie bez zbioru(murawa): KOSZ-MIESZ ha 6,54
  Siew zbóż(orka, bronowanie, siew nawozu, siew zboża): SIEW-ZBOZ ha 5,30
  Koszenie, grabienie, balotowanie, zwiezienie: KOSZ-TRAW ha 56,84
  Godziny ręczne łącznie (nh i h) 80
  Godziny mechaniczne łącznie (nh i h) 16.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Doświadczenie – 10